اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (28), شماره (293), سال (2013-10) , صفحات (174-181)

عنوان : ( نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایران )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت کنترل تورم در اقتصاد ایران در این مقاله به بحث نقدینگی و اجزای آن به طور مفصل و دقیق پرداخته شده است. از آنجا که همواره یکی از دلایل تورم، افزایش نقدینگی عنوان شده است، در این تحقیق به سراغ نقدینگی رفته و عناصر آن تجزیه و تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, نقدینگی, پول, شبه پول , تورم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042179,
author = {محمدی, حسین},
title = {نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایران},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2013},
volume = {28},
number = {293},
month = {October},
issn = {4796-0001},
pages = {174--181},
numpages = {7},
keywords = {نقدینگی، پول، شبه پول ، تورم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایران
%A محمدی, حسین
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2013

[Download]