جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2014-3) , صفحات (197-222)

عنوان : ( بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح‌های هادی روستایی، در دو دهه اخیر سیمای سکونتگاه‌های روستایی ایران را دگرگون ساخته است، اما این تحول بدون مشارکت مردم در فرایند تهیه،اجرای طرح‌ها و نگهداری از آن ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در این مقاله مشارکت عوامل فردی مؤثر بر فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی و میزان موفقیت آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه براین، پژوهش دارای هدف کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی انجام شده است که بخش عمده‌ داده‌های آن براساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری(کوکران)از سطح 233 خانوار منطقه نمونه‌ی جمع‌آوری شده است. یافته‌های پژوهش برپایه نتایج آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان داد بین عوامل فردی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی ارتباط معنی‌دار و ضعیفی وجود دارد که بر اساس آن، عوامل فردی مؤثر بر مشارکت فقط 14 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین و توجیه می کند و در بین عوامل فردی، فقط تأهل و تعداد فرزندان به میزان 8 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده است. درمورد توزیع فضایی، باتوجه به ارتباط بین عوامل فردی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح‌های هادی فقط در سه روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی مشاهده شد. باتوجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهایی مانند ظرفیت سازی نهادی و قانونی برای تسهیل و افزایش مشارکت عمومی روستاییان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی با فرایند تهیه، اجرا و نگه‌داری طرح‌های هادی، بهره گیری از نهادهای محلی و مواردی ازاین قبیل پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, سواد, شغل و دارایی, مشارکت روستاییان, مسکن روستایی, شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042180,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2014},
volume = {11},
number = {21},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {197--222},
numpages = {25},
keywords = {سواد، شغل و دارایی، مشارکت روستاییان، مسکن روستایی، شبکه معابر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف)
%A عنابستانی, علی اکبر
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2014

[Download]