علوم دامی, دوره (5), شماره (102), سال (2014-6) , صفحات (20-26)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدان )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سیدمحسن سیدان , علی فرهپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه فعالیت های کشاورزی پس از مشخص نمودن جنبه اقتصادی آن قابل توصیه می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اقتصادی واحدهای تولیدی پرورش شترمرغ در استان همدان می باشد. واحدهای منتخب در این تحقیق به دلیل تعداد اندک آنها، تمام شماری شده اند. اطلاعات جمع آوری شده از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 5 مزرعه دار پرورش شتر مرغ در استان همدان بدست آمده است.شاخص های مورد بررسی در این تحقیق شامل ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه می باشد. نتایج تحقیق در این پژوهش نشان می دهد که ارزش حال خالص در کلیه واحدها مثبت و بزرگتر از صفر، نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک و به طور متوسط نرخ بازده داخلی 55 درصد می باشد.

کلمات کلیدی

, شترمرغ, ارزش حال خالص, نسبت منفعت به هزینه, نرخ بازده داخلی, بازگشت سرمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042182,
author = {کهنسال, محمدرضا and سیدان, سیدمحسن and علی فرهپور},
title = {ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدان},
journal = {علوم دامی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {102},
month = {June},
issn = {2588-6436},
pages = {20--26},
numpages = {6},
keywords = {شترمرغ، ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلی، بازگشت سرمایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدان
%A کهنسال, محمدرضا
%A سیدان, سیدمحسن
%A علی فرهپور
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2014

[Download]