تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research, ( ISI ), دوره (5), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (21-34)

عنوان : ( بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F )

نویسندگان: آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , غلامحسین مروج , سعید هاتفی , سعیده سرباز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی روی ترکیبات گیاهی متعدد به منظور دستیابی به جایگزین های بی خطر یا کم خطر و موثرتر از حشره کش های شیمیایی برای کنترل آفات انباری صورت پذیرفته است. در این تحقیق اثر اسانس سه گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی برخی فعالیت های رفتاری و تولیدمثلی سوسک چهار نقطه ای حبوبات، در شرایط دمای °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد، در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تاثیر دورکنندگی اسانس ها نشان داد که در هر سه اسانس با افزایش غلظت، اثر دورکنندگی آنها روی حشرات کامل نر و ماده افزایش یافت. میانگین درصد دورکنندگی در بالاترین غلظت (08/23 میکرولیتر بر لیتر هوا) از اسانس های رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات نر به ترتیب معادل 82/66، 93/84 و 92/95 درصد و روی حشرات ماده به ترتیب معادل 28/59، 06/76 و 8/88 درصد بود. حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده حساسیت بیشتری نسبت به خاصیت دورکنندگی اسانس ها نشان دادند. اسانس های مرزه و رازیانه به ترتیب بیشترین و کمترین دورکنندگی را روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات نشان دادند. نتایج تاثیر اسانس ها روی فعالیت تولیدمثلی نشان داد که میزان تخم ریزی و ظهور حشرات کامل نسل F1 سوسک چهار نقطه ای حبوبات با افزایش غلظت اسانس ها، کاهش یافت. در بالاترین غلظت مورد آزمایش(45/45 میکرولیتر بر لیتر هوا)، در اثر اسانس های رازیانه، کلپوره و مرزه میزان بازدارندگی تخم ریزی به ترتیب 89/70، 69/63 و 85/56 درصد و میزان بازدارندگی ظهور حشرات کامل نسل F1 به ترتیب 16/76، 87/68 و 63/55 درصد بدست آمد. میزان بازدارندگی تخم ریزی و بازدارندگی ظهور حشرات کامل نسل F1 در اثر اسانس رازیانه به طور معنی داری بیشتر از اسانس های کلپوره و مرزه بود. کاهش شدید تخم ریزی و ظهور حشرات کامل در نمونه های تیمار شده با اسانس ها نشان دهنده تاثیر بالای اسانس ها بویژه اسانس رازیانه روی مرگ و میر جنین می باشد.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, بازدارندگی تخم ریزی, بازدارندگی ظهور حشرات کامل, دورکنندگی, سوسک چهار نقطه ای حبوبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042183,
author = {حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and مروج, غلامحسین and هاتفی, سعید and سرباز, سعیده},
title = {بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F},
journal = {تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4668},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {اسانس های گیاهی، بازدارندگی تخم ریزی، بازدارندگی ظهور حشرات کامل، دورکنندگی، سوسک چهار نقطه ای حبوبات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A مروج, غلامحسین
%A هاتفی, سعید
%A سرباز, سعیده
%J تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research
%@ 2008-4668
%D 2013

[Download]