پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (34-43)

عنوان : ( اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cicer arietinum L.) و نخود زراعی (Cuminum cyminum L.) )

نویسندگان: نگار ظریف پورحسینعلی یزدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر ترکیبهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود زراعی بر خصوصیات کمی گونه ها و ویژگی های کیفی زیره سبز، مطالعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به اجرا درآمد. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار 1:2 (زیره : نخود ) و فاکتور کرت D 1:1 (زیره : نخود ) و 2 D انجام شد. فاکتور کرت اصلی آرایش خطوط کاشت در دو سطح که بصورت متناوب 1 %50) P %100 زیره سبز )، 2 ) P فرعی نسبت تراکمهای مختلف دو گونه زیره سبز و نخود در 6 سطح به ترتیب به صورت کشت خالص زیره سبز 1 %100 زیره سبز + 20 % نخود ) و کشت خالص ) P %80 زیره سبز + 20 % نخود)، 5 ) P %60 زیره سبز + 40 % نخود)، 4 ) P زیره سبز + 50 % نخود)، 3 %50 زیره سبز : 50 % نخود ) از ) :D2 P %100 نخود) اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که در بین تیمارهای مختلف کشت مخلوط، ترکیب 2 ) P نخود 6 % %60 زیره و 40 ) :D2P نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت برتر است. بیشترین درصد نیتروژن گونه زیره سبز مربوط به ترکیب 4 نخود) بود. تفاوت معنی داری در میزان اسانس زیره سبز بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد ولی ترکیبهای مختلف کشت مخلوط نسبت به شاهد % %50 زیره : 50 ) D2P بیشترین میزان اسانس را دارا بودند. بیشترین عملکرد اسانس زیره سبز در بین تیمارهای کشت مخلوط مربوط به ترکیب 2 %50 زیره سبز : 50 % نخود ) و کمترین آن ) D2P مربوط به ترکیب تیماری 2 ،(LER=1/ نخود) بود. همچنین بیشترین نسبت برابری زمین ( 23 %80 زیره سبز: 20 % نخود) بود. ) D1P مربوط به تیمار 4 (LER=0/90)

کلمات کلیدی

, درصد نیتروژن, شاخص برداشت, عملکرد اسانس, عملکرد دانه, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042186,
author = {ظریف پورحسینعلی یزدی, نگار and ناصری پور یزدی, محمدتقی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cicer arietinum L.) و نخود زراعی (Cuminum cyminum L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {34--43},
numpages = {9},
keywords = {درصد نیتروژن، شاخص برداشت، عملکرد اسانس، عملکرد دانه، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cicer arietinum L.) و نخود زراعی (Cuminum cyminum L.)
%A ظریف پورحسینعلی یزدی, نگار
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]