سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( اثر روشهای مدیریت خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک )

نویسندگان: ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر چهار نظام خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی مختلف خاک در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. چهار نوع مدیریت خاکورزی شامل رایج، متوسط با گاوآهن پنجه غازی و گاوآهن قلمی و حفاظتی به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. صفات مورد مطالعه شامل محتوی کربن آلی، ماده آلی، نیتروژن کل و فسفر و پتاسیم قابل دسترس خاک بودند. نتایج نشان داد که محتوی کربن آلی، ماده آلی، نیتروژن کل و فسفر و پتاسیم قابل دسترس خاک به طور معنی داری تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی قرار گرفت (01/0p≤). اجرای خاکورزی حفاظتی موجب بهبود محتوی کربن آلی، ماده آلی و فسفر و پتاسیم قابل دسترس خاک گردید، در حالیکه کاهش میزان نیتروژن کل خاک را به دنبال داشت. اعمال خاکورزی حفاظتی موجب بهبود 601، 112 و 54 درصدی محتوی کربن آلی خاک به ترتیب در مقایسه با نظام های خاکورزی رایج، متوسط بر مبنای پنجه غازی و متوسط بر مبنای قلمی گردید.

کلمات کلیدی

, خاکورزی حفاظتی, خاکورزی رایج, گاوآهن پنجه غازی, گاوآهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042189,
author = {ابراهیمیان, ال ناز and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {اثر روشهای مدیریت خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {خاکورزی حفاظتی، خاکورزی رایج، گاوآهن پنجه غازی، گاوآهن قلمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر روشهای مدیریت خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک
%A ابراهیمیان, ال ناز
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]