سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , جواد شباهنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک تحت تأثیر مدیریت حاصلخیزی خاک، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار اجرا شد. چهار نوع کود شامل کود دامی، کمپوست، کود شیمیایی و شاهد به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. کود دامی (40 تن در هکتار) و کمپوست (20 تن در هکتار) قبل از کاشت به خاک اضافه شد. در تیمار شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب به صورت اوره، سوپرفسفات تریپل قبل از و سولفات پتاسیم مصرف شدند. نیتروژن در سه مرحله همزمان با کاشت، بعد از تنک و ابتدای گلدهی و فسفر و پتاسیم قبل از کاشت به خاک اضافه شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف کودی بر وزن‌تر و خشک و عملکرد گل پنیرک معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین و پایین ترین تعداد گل پنیرک برای کودشیمیایی و شاهد به ترتیب برابر با 4/2120 و 2/928 گل در متر مربع حاصل گردید. تعداد گل در شرایط مصرف کود دامی و کمپوست به ترتیب برابر با 8 و 68 درصد در مقایسه با شاهد بهبود یافت.

کلمات کلیدی

, تغذیه گیاهی, کمپوست, کود دامی, گیاه دارویی, مدیریت عناصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042190,
author = {کوچکی, علیرضا and خرم دل, سرور and ابراهیمیان, ال ناز and شباهنگ, جواد},
title = {اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تغذیه گیاهی، کمپوست، کود دامی، گیاه دارویی، مدیریت عناصر غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک
%A کوچکی, علیرضا
%A خرم دل, سرور
%A ابراهیمیان, ال ناز
%A شباهنگ, جواد
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]