رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (57-74)

عنوان : ( رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبه )

نویسندگان: حمیده ایرانمنش , حسام ایرانمنش , علیرضا صابری کاخکی , رضا ایرانمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبة استان کرمان بود. جامعة آماری تحقیق شامل ورزشکاران مرد نخبة استان کرمان از رشته های تیمی و انفرادی (تنیس روی میز، کاراته، تکواندو، بدمینتون، دوچرخه سواری، هندبال، والیبال، بسکتبال و فوتبال) با دامنة سنی 15 تا 19 که به صورت مداوم در پایگاه قهرمانی این استان در سال 1391 تمرین می کردند. حداقل چهار سال سابقه (n = سال بود ( 120 فعالیت در رشته ورزشی و کسب مقام در سطح کشوری را دارا بوده اند. نمونة تحقیق باتوجه به فرمول کوکران، 92 نفر است که ،( به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها (نوتامانیس و وازو، 2005 پرسشنامة تحلیل رفتگی ورزشکاران (ریداک و اسمیت، 2001 )، و پرسشنامة ادراک استرس (کوهن و همکاران، 1983 ) استفاده شد. در نهایت از فرم ویژگیهای فردی برای مشخص کردن میزان ساعات تمرین هفتگی، مقام های کسب شده، مدت فعالیت، سن و رشتة ورزشی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و نمودار پراکنش و آزمون نمونه های مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین تمامی اجزای ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها (به غیر از نزاع درون- بین خرده مقیاس نزاع درون تیمی .(P< 0/ تیمی) با تمامی اجزای تحلیل رفتگی ورزشکاران رابطة منفی و معناداری وجود دارد ( 05 بین ادراک استرس و تمامی اجزای تحلیل رفتگی .(P≥ 0/ و تحلیل رفتگی رابطة مثبت مشاهده شد. این رابطه معنادار نبود ( 05 اما بین ساعات تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی و خرده مقیاس های آن، رابطة .(P <0/ رابطة مثبت و معناداری مشاهده شد ( 05 علاوه بر این بین تحلیل رفتگی، ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و ساعات تمرین .(P≥ 0/ معناداری نیز مشاهده نشد ( 05 در نهایت، نتایج آماری در زمینة پیش بینی .(P≥ 0/ هفتگی در ورزشکاران تیمی و انفرادی تفاوت معناداری وجود نداشت ( 05 47 درصد میزان تحلیل رفتگی باتوجه به ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین / تحلیل رفتگی نشان داد که 7 هفتگی تبیین می شود. به علاوه، از بین این متغیرها، استرس مهمترین عامل پیش بینی کنندة تحلیل رفتگی ورزشکاران بود. نتایج نشان داد که توجه به نقش هم تیمی ها و کنترل استرس ورزشکاران در فرایند تحلیل رفتگی می تواند تضمین کنندة کاهش این پدیده در ورزشکاران نخبة جوان باشد و در نتیجه به بهبود عملکرد و پایداری آنان در عرصة ورزش منجر شود.

کلمات کلیدی

, استرس, تحلیل رفتگی, تکلیف محور, خودمحور, ورزشکاران نخبة
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042192,
author = {حمیده ایرانمنش and حسام ایرانمنش and صابری کاخکی, علیرضا and رضا ایرانمنش},
title = {رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبه},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-9333},
pages = {57--74},
numpages = {17},
keywords = {استرس، تحلیل رفتگی، تکلیف محور، خودمحور، ورزشکاران نخبة},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبه
%A حمیده ایرانمنش
%A حسام ایرانمنش
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A رضا ایرانمنش
%J رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2014

[Download]