اولین همایش ره آوران آموزش , 2013-05-18

عنوان : ( بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت )

نویسندگان: سیده کلثوم رضائی اصل , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , سیدجواد قندیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به اهمیت آموزش ضمنخدمت در آماده سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی و همچنین با توجه به اینکه بکارگیری اصول آندراگوژی در زمینههای متعدد آموزشی منجر به اثربخشی آموزش شد. هدف مقاله بررسی میزان بکارگیری مدل فرایندی مبتنی بر آندراگوژی در آموزش ضمنخدمت معلمان است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و نمونه آماری 222 نفر از معلمان دورههای آموزش ضمن خدمت شهرستان ساری میباشد که با استفاده از جدول مورگان و 0/ روش نمونه گیری طبقهای برآورد شد. جهت سنجش روایی آن از روایی محتوایی و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 62 برآورد شد. برای پاسخ به سوال پژوهش از آزمون t تک نمونهای استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل فرایندی در دورههای آموزش ضمنخدمت بهطور شایسته بکار گرفته نمیشود. بنابراین با توجه به نتایج پژوهشهای که اثربخشی بکارگیری این مدل را در اثربخشی دورههای آموزشی مورد تایید قرار میدهند، میتوان نتیجه گرفت برای بهبود دورههای آموزشی میتوان از مدل فرایندی آندراگوژی از مرحله نیاز سنجی و طراحی تا اجرای برنامهها و ارزشیابی آموزش ضمنخدمت استفاده کرد و منجر به بهبود کیفیت این دورهها و در نتیجه نظام آموزش شد.

کلمات کلیدی

, آموزش ضمن خدمت, آموزش و پرورش, آندراگوژی, مدل فرایندی آندراگوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042197,
author = {رضائی اصل, سیده کلثوم and کرمی, مرتضی and کارشکی, حسین and قندیلی, سیدجواد},
title = {بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت},
booktitle = {اولین همایش ره آوران آموزش},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش ضمن خدمت، آموزش و پرورش، آندراگوژی، مدل فرایندی آندراگوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت
%A رضائی اصل, سیده کلثوم
%A کرمی, مرتضی
%A کارشکی, حسین
%A قندیلی, سیدجواد
%J اولین همایش ره آوران آموزش
%D 2013

[Download]