راهکارهای ارتقای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی , 2012-12-15

عنوان : ( ریشه یابی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , قاسم ایزانلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولید کنندگان موجود است . به این منظور با تعدیل مدل م فهومی جنسن، ایده پردازی مناسب، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آنها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موا نع تولید و سرمایه گذاری پرسشنامه ای بین جامعه 50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین - مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10 توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید . این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بخش های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات ) و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژیهای کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آنها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد . این انتظارات اضافی در استراتژیهای سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژیهای تولیدی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, همکاری استراتژیک, برنامه های عملیاتی, حکمرانی خوب, موانع اقتصادی و اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042203,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and ایزانلو, قاسم},
title = {ریشه یابی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی},
booktitle = {راهکارهای ارتقای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {همکاری استراتژیک، برنامه های عملیاتی، حکمرانی خوب، موانع اقتصادی و اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریشه یابی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A ایزانلو, قاسم
%J راهکارهای ارتقای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
%D 2012

[Download]