تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (30), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (569-582)

عنوان : ( بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) )

نویسندگان: آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , غلامحسین مروج , سعید هاتفی , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات، در شرایط دمای °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±65 درصد، در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه گردید. سمیت تماسی روی حشرات کامل یک روزه در 6 غلظت و پس از 24 ساعت ارزیابی شد. میزان دوام اسانس ها، در یک دوره 30 ساعته، در غلظت معادل LC99 تماسی بررسی گردید. نتایج سمیت تماسی اسانس ها نشان داد که مرگ و میر حشرات کامل یک روزه در هر دو جنس نر و ماده با افزایش غلظت اسانس افزایش یافت. حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده نسبت به کلیه اسانس ها، حساسیت بیشتری نشان دادند. اسانس رازیانه با LC50 معادل 390.38 و 513.46 میکرولیتر بر متر مربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده، موثرتر از سایر اسانس های مورد بررسی بود. مقادیر LC50 برای اسانس مرزه معادل 535.69 و 640.99 میکرولیتر بر متر مربع و برای اسانس کلپوره معادل 1263.09 و 1469.72 میکرولیتر بر متر مربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده بدست آمد. نتایج بررسی دوام نشان داد که اسانس مرزه بیشترین ماندگاری و اسانس کلپوره کمترین ماندگاری را داشت. ماندگاری زیاد اسانس مرزه احتمالا به دلیل میزان بیشتر ترکیبات اکسیژنه در ترکیب این اسانس بود. نتایج این بررسی، پتانسیل بالای این اسانس ها در کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, دوام, سمیت تماسی, سوسک چهار نقطه ای حبوبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042205,
author = {حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and مروج, غلامحسین and هاتفی, سعید and شباهنگ, جواد},
title = {بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2014},
volume = {30},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-0905},
pages = {569--582},
numpages = {13},
keywords = {اسانس های گیاهی، دوام، سمیت تماسی، سوسک چهار نقطه ای حبوبات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A مروج, غلامحسین
%A هاتفی, سعید
%A شباهنگ, جواد
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2014

[Download]