پژوهش های گیاهی, دوره (26), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (423-433)

عنوان : ( بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران )

نویسندگان: سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان آبزی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات مثبت و منفی زیادی برای انسان و سایر موجودات زنده داشته. آنها نه تنها،فرآیندهای اکولو ژ یکی محیط آبی را تحت تأثیر قرار میدهند ، بلکه آشیان اکولوژیکی را برای سایر گروههای تاکسونومیکی مثل باکتریها، اپیفیتها و غیره فراهم می سازند. هدف تحقیق حاضر شناسایی، بررسی طیف زیستی و ارائه یک دسته بندی کلی برای این گروه از گیاهان می باشد. بنابراین، جمع آوری گیاهان در ایستگاههای نمونه برداری مختلف مانند مزارع برنج، آب بندها و ...در فصول مختلف صورت گرفت و بعد از شناسایی دقیق، گیاهان جمع آوری شده بر اساس رویشگاه و نیاز آبی، به سه گروه گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی تقسیم بندی شدند. از مجموع 135 گونه جمع آوری شده، 83 گونه رطوبت دوست، 21/ 33 درصد، هلوفیت 69 / 23 گونه پایابی و 29 گونه آبزی حقیقی بودند. در گروه گیاهان رطوبت دوست و پایابی، تروفیت 96 7 درصد از شکلهای زیستی را به خود اختصاص / 16 درصد، فانروفیت 54 / 20 درصد، ژئوفیت 03 / درصد ، همیکریپتوفیت 75 13 درصد، ماگنونیمفائید، نیمفائید، میریوفیلید، الودئید، باتراکید و پرووپوتامید هر / 17 درصد، ماگنوپوتامید 8 / دادهاند. لمنید 24 6 درصد، پپلید، سراتوفیلید، کارید، هیدروکارید، پروونیمفائید، ریکسیلید، سالوینید و ماگنوزوسترید هر کدام به / کدام به تنهایی 9 3 درصد از شکل رویشی در گروه گیاهان آبزی حقیقی را به خود اختصاص داده اند.

کلمات کلیدی

, گیاهان آبزی حقیقی, شکل رویشی, شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042213,
author = {توکلی ابرندابادی, سمانه and اجتهادی, حمید and طیبه امینی and حبیب زارع and وثوق رضوی, شانا},
title = {بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران},
journal = {پژوهش های گیاهی},
year = {2014},
volume = {26},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-2592},
pages = {423--433},
numpages = {10},
keywords = {گیاهان آبزی حقیقی، شکل رویشی، شکل زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران
%A توکلی ابرندابادی, سمانه
%A اجتهادی, حمید
%A طیبه امینی
%A حبیب زارع
%A وثوق رضوی, شانا
%J پژوهش های گیاهی
%@ 2383-2592
%D 2014

[Download]