هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی برروی بستر زبر در تبدیل ها )

نویسندگان: قایم قصابی , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون مطالعات بسیاری درخصوص پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی صورت گرفته است اما درزمینه پرش هیدرولیکی در تبدیل همگرا به دلیل دشواری آزمایشها تحقیقات اندکی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر، خصوصیات پرش هیدرولیکی در تبدیل همگرا بررسی گردید. هدف از انجام این تحقیق بررسی اعماق نسبی پرش هیدرولیکی، طول پرش وطول غلطاب پرش هیدرولیکی در شرایط مختلف بستر می باشد. با توجه به نتایج حاصله از داده های اندازهگیری شده در راستای اهداف تحقیق، مشخص گردید که مقادیر اعماق نسبی پرش در یک تبدیل همگرا نسبت به حالت کلاسیک، کاهش در حدود 52 درصد پیدا میکند. همچنین، زبری بستر طول پرش را نیز نسبت به پرش کلاسیک کاهش میدهد.

کلمات کلیدی

, جریان متغیر سریع, تبدیل, بستر زبر, پرش هیدرولیکی, نسبت عمق ثانویه به اولیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042220,
author = {قصابی, قایم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مطالعه آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی برروی بستر زبر در تبدیل ها},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {جریان متغیر سریع، تبدیل، بستر زبر، پرش هیدرولیکی، نسبت عمق ثانویه به اولیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی برروی بستر زبر در تبدیل ها
%A قصابی, قایم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
%D 2014

[Download]