هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی تاثیر پارامترهای جریان در شیرهای پروانه ای در بازشدگی های مختلف بر فرایند کاویتاسیون )

نویسندگان: محمدحامد شعلائی , محمدرضا جعفرزاده , ابراهیم علامتیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیرهای پروانه ای در سیستمهای انتقال آب و تخلیه کننده های تحتانی سد کاربرد زیاادی دارناد شناساایی شارایک کاارکرد ایما و عاری از کاویتاسیون ای شیرها جهت اجتناب از وقوع خسارت دارای اهمیت است در ای تحقیق جریان عبوری از شیر پرواناه ای در بازشدگیهای مختلف با استفاده از کد تجاری 14.5 ANSYS CFX و مدل تکفازی و دوفازی شبیه ساازی شاد همناوایی مناساب ی بی نتایج عددی دو فازی با دادههای آزمایشگاهی مشاهده گردیاد اساتفاده از مادل تکفاازی بارای شابیه ساازی جریاان در شایرهای پروانهاینتایج نادرستی در پی داشت و مشاهده شد در تمام زوایای بازشدگی تا پیش از رخداد کاویتاسیون، ضرایب تخلیه و گشاتاور با افزایش فشار در ورودی افزایش یافته و پس از آن سیر نزولی به خود می گیرند

کلمات کلیدی

, شیر پروانه ای, کاویتاسیون, ضریب جریان, ضریب گشتاور, مدل عددی دوفازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042221,
author = {شعلائی, محمدحامد and جعفرزاده, محمدرضا and ابراهیم علامتیان},
title = {بررسی تاثیر پارامترهای جریان در شیرهای پروانه ای در بازشدگی های مختلف بر فرایند کاویتاسیون},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {شیر پروانه ای، کاویتاسیون، ضریب جریان، ضریب گشتاور، مدل عددی دوفازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پارامترهای جریان در شیرهای پروانه ای در بازشدگی های مختلف بر فرایند کاویتاسیون
%A شعلائی, محمدحامد
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A ابراهیم علامتیان
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
%D 2014

[Download]