اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوس های مهم ذرت )

نویسندگان: مهسا اسدیان , حمید روحانی , مجتبی مراد زاده اسکندری , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسپرژیلوس یک شبه جنس هیفومیستی با بیش از 180 گونه شناخته شده میباشد. شناسایی این قارچها از جنبه های مختلف مانند بیماریزایی، توکسین زایی و صنعتی حائز اهمیت است. تفاوتهای بسارجزیی در صفات ریخت شناسی گونه های آسپرژیلوس سبب میشود که علاوه بر زمان بر بودن فرایند شناسایی و نیاز به تجربه و مهارت زیاد، شناسایی گونه ها بر اساس این صفات همواره از دقت کافی برخوردارنباشد. بنابراین تکمیل شناسایی این گونه ها با استفاده از ابزار مولکولی امری مهم میباشد. هدف از مطالعه حاضر، بکارگیری واکنش PCR اختصاصی جهت تکمیل شناسایی گونه های مورد بررسی در این پژوهش بود. در این بررسی 30 جدایه آسپرژیلوس متعلق به بخش های از نمونه های ذرت استان خراسان رضوی بدست آمد. جدایه ها بر اساس صفات ریخت شناسی (شکل و رنگ پشت، سطح و اندازه پرگنه ها، شکل، اندازه و رنگ کنیدیوم ها و اندازه فیالیدها، متولا، پایه، وزیکل و اسکلروت) شناسایی شدند. نتایج نشان داد که در نمونه های های مورد بررسی ، 11 جدایه متعلق به گونه Aspergillus flavus و 9 جدایه از گونه A. parasiticusو 10 جدایه به گونه A. niger تعلق دارند. با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز و PCR اختصاصی ومشاهده نوار های اختصاصی گونه شناسایی تایید گردید. بطورکلی این پژوهش نشان میدهد، استفاده از PCR اختصاصی می تواندگونه های A. niger و A. parasiticus ، A. flavus را متمایز کند.

کلمات کلیدی

, PCR اختصاصی, ریخت شناسی , Aspergillus , ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042230,
author = {اسدیان, مهسا and روحانی, حمید and مجتبی مراد زاده اسکندری and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوس های مهم ذرت},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {PCR اختصاصی، ریخت شناسی ،Aspergillus ، ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوس های مهم ذرت
%A اسدیان, مهسا
%A روحانی, حمید
%A مجتبی مراد زاده اسکندری
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]