تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (10), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (37-53)

عنوان : ( انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , علی علیزاده زوارم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، از تعاملات اثربخش با تأمین‌کنندگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مسایل در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و عاملی مؤثر برای بقا در بازار رقابت یاد می‌شود. ارزیابی و انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان نیاز به تصمیم‌گیری بر اساس معیارهای مختلفی دارد. هدف این مقاله، ارایه یک رویکرد ترکیبی در این راستا می‌باشد. در این تحقیق که در شرکت صنایع روشنایی تولید نور انجام شده است، ابتدا مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده بر اساس مطالعات گذشته و مصاحبه با مدیران شرکت شناسایی شدند. سپس، با بهره‌گیری از پرسشنامه مقایسه‌های زوجی شاخص‌ها و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی گروهی با توجه به نظرات مدیران شرکت و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، نرخ ناسازگاری مقایسه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس، با رویکردی نوین، وزن‌های نسبی شاخص‌ها در قالب مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، محاسبه شدند و در نهایت، سه تأمین‌کننده شرکت بر اساس روش شباهت به راه‌حل ایده‌آل (TOPSIS) و با توجه به شاخص‌های تعیین شده، رتبه‌بندی گردیدند. برای انجام محاسبات و تحلیل خروجی‌ها از برنامه‌های نرم‌افزاری Expert Choice 11، DEAPو2007Excelبهره گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, انتخاب تأمین‌کننده, تحلیل سلسله مراتبی (AHP), تحلیل پوششی داده‌ها (DEA), روش شباهت به راه‌حل ایده‌آل (TOPSIS).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042231,
author = {کاظمی, مصطفی and علیزاده زوارم, علی},
title = {انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2014},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {37--53},
numpages = {16},
keywords = {انتخاب تأمین‌کننده، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، روش شباهت به راه‌حل ایده‌آل (TOPSIS).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS
%A کاظمی, مصطفی
%A علیزاده زوارم, علی
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2014

[Download]