پرستاری ایران, دوره (26), شماره (83), سال (2013-9) , صفحات (68-77)

عنوان : ( نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران )

نویسندگان: سعید مرتضوی , محمد مهرآیین , سیده سمیرا سیدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : کیفیت رابطه سرپرست با زیردستان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، چرا که می­ تواند بر احساسات و رفتارهای کاری اعضا تأثیر زیادی داشته باشد. در این راستا، هدف از انجام این پژوهش، بررسی پیش­ بینی­پذیری تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی کارکنان در محیط کار از طریق سبک رهبری تبادل رهبر- عضو، به­ واسطه­ ی حسادت کارکنان بیمارستان قائم (عج) بوده است. روش بررسی : مطالعه حاضر پیمایشی – تحلیلی و مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است.در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع­ آوری داده­ ها استفاده شد. به این ترتیب که برای بررسی حسادت از پرسشنامه Vecchio ،برای اندازه گیری کیفیت تبادل رهبر- عضو از ابزار ساخته شده توسط Van Yperen & Janssen و جهت ارزیابی رفتارهای غیر شهروندی از پرسشنامه تدوین شده توسط Langhout Magley,Cortina,Williams & و برای ارزیابی تسهیم دانش از پرسشنامه ساخته شده توسط Lee استفاده شد.داده ­های 110 پرستار شاغل در بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد که به صورت تصادفی نمونه­ ی مورد مطالعه را تشکیل داده بود، مبنای تحلیل واقع شد. برای تعیین روایی از تحلیل عاملی تأییدی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. از نرم­ افزار لیزرل مبتنی بر روش مدل­ یابی معادلات ساختاری نیز به منظور آزمون فرضیه­ ها استفاده به عمل آمد. یافته ­ها : نتایج پژوهش حاکی از این بود که روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای مدل، به جز رابطه­ ی مستقیم بین حسادت و رفتارهای غیرشهروندی، آن هم به دلیل منفی بودن ضریب رگرسیون (49/0-) معنادارند (000/: .P1,P2,P3)همچنین اثر واسط حسادت در رابطه­ ی بین تبادل رهبر- عضو و تسهیم دانش، تبادل رهبر- عضو و رفتارهای غیرشهروندی نیز تأیید شد(043/0: P5 و 003/0 :P4 ). نتیجه­ گیری کلی : تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران نه­ تنها در گرو کیفیت رابطه­ ی آنها با سرپرستان می­ باشد، بلکه کاهش حسادت از تأثیر مثبت بر میزان افزایش تسهیم دانش و کاهش رفتارهای غیرشهروندی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, تبادل رهبر, عضو, تسهیم دانش, حسادت, رفتارهای غیرشهروندی, مدل یابی معادلات ساختاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042254,
author = {مرتضوی, سعید and مهرآیین, محمد and سیدحسینی, سیده سمیرا},
title = {نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران},
journal = {پرستاری ایران},
year = {2013},
volume = {26},
number = {83},
month = {September},
issn = {2008-5923},
pages = {68--77},
numpages = {9},
keywords = {تبادل رهبر، عضو، تسهیم دانش، حسادت، رفتارهای غیرشهروندی، مدل یابی معادلات ساختاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران
%A مرتضوی, سعید
%A مهرآیین, محمد
%A سیدحسینی, سیده سمیرا
%J پرستاری ایران
%@ 2008-5923
%D 2013

[Download]