هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرفلزی جاری شونده )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , سیدحمید عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تأثیرگونه ای ازسیستم های اتلاف انرژی غیرفعال یعنی میراگرهای فلزی جاری شونده بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی متوسط فولادی مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور، سه نوع سازه مختلف به روشهای معمول، طراحی و سپس در نرمافزار OpenSees مدل سازی شدند. درادامه روی این مدل ها تحلیل استاتیکی غیرخطی ونیزتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده ی زلزلههای واقعی ال سنترو، منجیل، ناغان وطبس انجام گرفت. برمبنای تحلیل های به انجام رسیده، ضریب رفتار R برای سازهها وضریب رفتار Rξ برای میراگرهای الحاقی محاسبه ودیده شدکه مطابق انتظارسازههای مجهز به میراگرهای لزجی ضریب رفتار بزرگ تری نسبت به سازههای بدون میراگردارند.درضمن تطابق بسیارخوبی میان نتایج حاصل ازتحلیل های استاتیکی ودینامیکی غیرخطی مشاهده شد. نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شده درمجموع نشان دهنده رفتارهای مناسبی در سازههای مجهز به میراگرهمچون شکلپذیری بیشتر، رفتار توأمان برشی و خمشی در سازههای با زمان تناوب بالا، توزیع مناسبتر انرژی هیسترزیس درارتفاع سازه وکاهش مقادیر پاسخ لرزه ای سیستم بود.

کلمات کلیدی

, میراگرفلزی جاری شونده, ضریب رفتار, پاسخ لرزه ای , تحلیل استاتیکی غیرخطی , تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042255,
author = {شریعتمدار, هاشم and عاقل, سیدحمید},
title = {بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرفلزی جاری شونده},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {میراگرفلزی جاری شونده، ضریب رفتار، پاسخ لرزه ای ، تحلیل استاتیکی غیرخطی ، تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی غیرخطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرفلزی جاری شونده
%A شریعتمدار, هاشم
%A عاقل, سیدحمید
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]