هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( ارزیابی قابلیت اطمینان سازههای کنترل شده فعال با استفاده از روش شبیهسازی زیرمجموعهای )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , گلسا بهنام راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل عدمقطعیت ذاتی سازههای مهندسی، آنالیز قابلیت اطمینان سیستمهای سازهای، برای ارزیابی دقیق و مقایسه قدرتمند سیستمهای کنترل شده فعال ضروری میباشد. چندین روش و الگوریتم ارزیابی قابلیت اطمینان، با توانایی، دقت و بازدهی گوناگون در گذشته مطرح شده است. یک مقایسه کمی از این روشها میتواند برای جامعه مهندسی بسیار مفید و قابل استفاده باشد. در این مقاله، از یک روش شبیهسازی به نام شبیهسازی زیرمجموعهای، برای محاسبه احتمالات گسیختگی، به منظور آنالیز قابلیت اطمینان سیستمهای مهندسی استفاده شده است. در این پژوهش، چند نمونه از ارزیابی قابلیت اطمینان سازههایی که تحت تحریک لرزهای قرارگرفته و از سیستمهای کنترل فعال استفاده میکنند، ارائه شده است. نتایج مورد بررسی نشان میدهد که روش شبیهسازی زیرمجموعهای در ارزیابی احتمال گسیختگی سیستمهای سازهای با نواحی گسیختگی پیچیده، تعداد متغیرهای تصادفی زیاد و احتمالات گسیختگی کوچک، قدرتمند و کارآمد میباشد.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان سازه, احتمال گسیختگی, شبیهسازی زیرمجموعهای, کنترل فعال ساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042256,
author = {شریعتمدار, هاشم and بهنام راد, گلسا},
title = {ارزیابی قابلیت اطمینان سازههای کنترل شده فعال با استفاده از روش شبیهسازی زیرمجموعهای},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان سازه، احتمال گسیختگی، شبیهسازی زیرمجموعهای، کنترل فعال ساز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت اطمینان سازههای کنترل شده فعال با استفاده از روش شبیهسازی زیرمجموعهای
%A شریعتمدار, هاشم
%A بهنام راد, گلسا
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]