هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( کنترل تغییرمکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه دو جانبه در ارتفاع و - پلان تحت اثر زلزله های میدان نزدیک )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , مریم جلائیان زعفرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای مختلفی برای کنترل سازه در برابر زلزله وجود دارد. در این تحقیق از ترکیب دو سیستم غیرفعال شامل جداساز لرزهای و میراگر جرم تنظیم شده برای کنترل پاسخ تغییرمکان یک سازه معیار جداسازی شده فلزی، استفاده شده است. یکبار 711 درصد جرم میراگر در بام سازه، توزیع T، و بار دیگر 01 درصد آن در تراز روی پی و 01 درصد دیگر در بام سازه جداسازی شده معیار، توزیع TB ، قرار گرفت. 73 حالت مختلف برای نسبتهای جرمی میراگر در دو جهت x و y بررسی شد. به منظور تحلیل نتایج، جذر میانگین حسابی مربع پاسخهای تغییرمکان ) RMS ( سازه جداسازی شده با و بدون میراگر جرمی، تحت اثر سه زلزله میدان نزدیک السنترو، رینالدی و کوبه، با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که نسبت های جرمی در توزیعهای مختلف میراگر وجود دارند که قادر به کنترل پاسخ تغییرمکان در دو جهت x و y بطور همزمان شوند.

کلمات کلیدی

, جداساز لرزهای, میراگر جرم تنظیم شده, زلزله میدان نزدیک, RMS پاسخ تغییرمکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042257,
author = {شریعتمدار, هاشم and جلائیان زعفرانی, مریم},
title = {کنترل تغییرمکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه دو جانبه در ارتفاع و - پلان تحت اثر زلزله های میدان نزدیک},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {جداساز لرزهای، میراگر جرم تنظیم شده، زلزله میدان نزدیک، RMS پاسخ تغییرمکان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل تغییرمکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه دو جانبه در ارتفاع و - پلان تحت اثر زلزله های میدان نزدیک
%A شریعتمدار, هاشم
%A جلائیان زعفرانی, مریم
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]