هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( ارزیابی شاخص خسارت در سازه های بتن آرمه با الگوریتم کنترل فعال )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , فرزانه شهابیان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله یک سیستم کنترل فعال برای سازههای بتنآرمه با رفتار غیر خطی طراحی شده و عملکرد آن با 9 و ، استفاده از شاخصهای خسارت پیشنهادی ارزیابی میگردد. برای رسیدن به هدف مذکور سه سازه 3 20 طبقه تحت 4 رکورد زلزله اصلی با شدت های مختلف بررسی شده و در مجموع 60 تحلیل کنترل نشده صورت میپذیرد. درادامه سه شاخص خسارت MATLAB و کنترل شده غیر خطی در محیط نرم افزار شکلپذیری، جابجایی نسبی طبقات و شاخص خسارت پارک و انگ معرفی می گردند. در نهایت جهت ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی پیشنهادی به بررسی و مقایسه شاخصهای خسارت دراین سازه ها در دو حالت کنترل شده و کنترل نشده پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که کنترل فعال ، رفتار سازههای بتنی غیر خطی را بهبود داده و سطح خسارت را حداقل یک پله بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی

, کنترل فعال, سازههای بتنآرمه, رفتار غیرخطی, شاخص خسارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042258,
author = {شریعتمدار, هاشم and شهابیان مقدم, فرزانه},
title = {ارزیابی شاخص خسارت در سازه های بتن آرمه با الگوریتم کنترل فعال},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {کنترل فعال، سازههای بتنآرمه، رفتار غیرخطی، شاخص خسارت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص خسارت در سازه های بتن آرمه با الگوریتم کنترل فعال
%A شریعتمدار, هاشم
%A شهابیان مقدم, فرزانه
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]