اندیشه دینی, دوره (2), شماره (1), سال (2001-3) , صفحات (75-94)

عنوان : ( نظری انتقادی بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیّر در نظریه حرکت جوهری )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث ربط«متغیر و ثابت»و«حادث و قدیم»از پیچیده‌ترین مباحث‌ فلسفی در تاریخ اندیشهء بشر است.این بحث با اینکه در روند تکاملی فلسفه‌ در جهان اسلام،در حکمت متعالیه صدرایی،توانمندترین تبیین‌های عقلی را یافته است اما در عین حال،بگواهی صاحب‌نظران،یکی از دشوارترین مباحث‌ کتاب گرانقدر اسفار را تشکیل می‌دهد و فلاسفه بعد از ملا صدرا نیز رأی‌ یکسانی در این خصوص ابراز نداشته‌اند. حکیم ملا صدرا با اثبات جوهری و ذاتی بودن حرکت،بر این باور است‌ که هرگاه وجود موجودی عین«صیرورت»و سیلان باشد و حرکت از حاق ذات‌ او انتزاعی شود،چنین موجودی چون در تحرک خود نیازمند علتی غیر از علت‌ هستی‌بخش خویش نیست،لذا تغییر او ملازم با تدییر علت‌اش نخواهد بود. نگارنده در این مقاله بر این باور است که چنین ملازمه‌ای همواره برقرار است:هستی متجدد،ایجاد و جعل متجدد را لازم دارد و جعل متجدد،جاعل‌ متجدد را طلب می‌کند.لذا از منظر حرکت جوهری،نه تنها مشکل ربط ثابت‌ و متغیر حل نمی‌شود،بلکه با وجود دیدن«صیرورت»و سیلان،این مشکل‌ صعبتر و قویتر می‌نماید.

کلمات کلیدی

, حرکت جوهری , ثابت-متغیر , حادث قدیم‌ , صیرورت و سیلان , تجدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042278,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {نظری انتقادی بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیّر در نظریه حرکت جوهری},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2001},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {2251-6123},
pages = {75--94},
numpages = {19},
keywords = {حرکت جوهری ; ثابت-متغیر ; حادث قدیم‌ ; صیرورت و سیلان ; تجدد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظری انتقادی بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیّر در نظریه حرکت جوهری
%A جوارشکیان, عباس
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2001

[Download]