هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14

عنوان : ( تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان )

نویسندگان: ابوالفضل برومند , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان می باشد. اطلاعات تولید این محصول از طریق مصاحبه رو در رو با 82 کشاورز سویا کار منطقه جمع آوری گردید. ارتباط بین انرژی نهاده ها و عملکرد محصول با استفاده از تابع کاب داگلاس و توسط روش تخمین حداقل مربعات استاندارد ارزیابی شد و بر این اساس عملکرد محصول تابعی از انرژی نیروی انسانی، ماشین آلات، سوخت، کودهای شیمیایی، آبیاری و سموم شیمیایی بود.نتایج نشان داد تاثیر انرژی ماشینآلات، آبیاری، نیروی انسانی و کودهای شیمیایی بر عملکرد سویا مثبت و معنی دار می باشد.در بین نهاده ها انرژی آبیاری با کشش تولیدی 51/0 بیشترین تاثیر مثبت بر عملکرد سویا داشت و به دنبال آنانرژی نهاده های ماشین آلات، کودهای شیمیایی و نیروی انسانی به ترتیب با کشش های تولیدی 44/0، 39/0 و 27/0 بیشترین تاثیر مثبت بر عملکرد سویا در منطقه دارند. تاثیر بذر مصرفی منفی بود ولی معنی دار نشد.

کلمات کلیدی

, تولید سویا, تابع کاب-داگلاس, مدل اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042279,
author = {برومند, ابوالفضل and آق خانی, محمدحسین and صدرنیا, حسن},
title = {تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان},
booktitle = {هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی},
year = {2014},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {تولید سویا، تابع کاب-داگلاس، مدل اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان
%A برومند, ابوالفضل
%A آق خانی, محمدحسین
%A صدرنیا, حسن
%J هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی
%D 2014

[Download]