مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای, دوره (5), شماره (20), سال (2014-6) , صفحات (163-182)

عنوان : ( دیپلماسی شهری ، بررسی نقش و جایگاه شهرها به عنوان بازیگرجدید عرصه روابط بین الملل )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , محمدجواد رنجکش , منصوره اسکندران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همگام با جهانی شدن و با رشد فنآوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی، شهرها درفضایی متشکل ازجریانها به بازیگران اصلی حوزه ارتباط واقتصاد جهانی تبدیل شده اند. تمرکز و همگرایی حوزه های مختلف درشهرها نشان دهنده حرکت سریع جهان به سمت شهری شدن و توسعه هرچه بیشتر کلان شهرها و تبدیل آنها به شهرهای جهانی ودر نهایت جهان شهرها می باشد. دراین فضا، شهرها باارتقاء جایگاه اقتصادی، سیاسی، فن آوری، فرهنگی و زیر ساختی خود از توان، نفوذ و اعتبار کافی برای اجرای فعالیت های دیپلماتیک برخوردار می شوند و درراستای فعالیت های خود شکل نوینی از دیپلماسی را نمایان می سازند که از آن با عنوان دیپلماسی شهری یاد می شود. این مقاله از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است و تلاش دارد به شیوه اسنادی و در چارچوب بحث دیپلماسی شهری، نقش و کارکرد شهرها را به عنوان بازیگران جدید روابط بین الملل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرها با ایفای نقش فراملی خود در زمینه های امنیت، توسعه, اقتصاد، فرهنگ، شبکه سازی، و حضور در سازمانهای بین المللی به بازیگرانی فعال در عرصه روابط بین الملل تبدیل شده اند.

کلمات کلیدی

, شهر, جهانی شدن, دیپلماسی شهری, روابط بین الملل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042280,
author = {زرقانی, سیدهادی and رنجکش, محمدجواد and منصوره اسکندران},
title = {دیپلماسی شهری ، بررسی نقش و جایگاه شهرها به عنوان بازیگرجدید عرصه روابط بین الملل},
journal = {مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای},
year = {2014},
volume = {5},
number = {20},
month = {June},
issn = {2008-5354},
pages = {163--182},
numpages = {19},
keywords = {شهر، جهانی شدن، دیپلماسی شهری، روابط بین الملل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیپلماسی شهری ، بررسی نقش و جایگاه شهرها به عنوان بازیگرجدید عرصه روابط بین الملل
%A زرقانی, سیدهادی
%A رنجکش, محمدجواد
%A منصوره اسکندران
%J مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
%@ 2008-5354
%D 2014

[Download]