دانش انتظامی, دوره (2), شماره (7), سال (2013-2) , صفحات (1-18)

عنوان : ( بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی )

نویسندگان: حسین میرزائی , ابوالقاسم راسخی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امنیت مقوله اساسی در هر نظام اجتماعی است و کشورها اولویت اول خود را برقراری امنیت در جامعه می دانند..امنیت پدیده ای چند بعدی است و مطالعه میزان آن در جامعه از جهات مختلف امکان پذیر است.هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی ارتباط دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و همبستگی است.جامعه آماری کلیه افراد بالای 15 سال شهر بخشایش می باشند.نمونه تحقیق 299 نفر و نمونه گیری از نوع چند مرحله ای است.ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نتایج نشان داد که بین میزان اعتماد اجتماعی(0/24) و دینداری(0/15) با احساس امنیت رابطه مثبت و هم افزایی وجود دارد. دیگر نتایج نشان داد که مردان بیش از زنان احساس امنیت می کنند همچنین با افزایش سن احساس امنیت کاهش و با افزایش تحصیلات احساس امنیت افزایش نشان داده است.

کلمات کلیدی

, امنیت, احساس امنیت, اعتماد اجتماعی, دینداری, امنیت اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042286,
author = {میرزائی, حسین and ابوالقاسم راسخی},
title = {بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی},
journal = {دانش انتظامی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {7},
month = {February},
issn = {1735-9252},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {امنیت، احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، دینداری، امنیت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی
%A میرزائی, حسین
%A ابوالقاسم راسخی
%J دانش انتظامی
%@ 1735-9252
%D 2013

[Download]