مطالعات جامعه شناسی, دوره (19), شماره (5), سال (2014-4) , صفحات (39-55)

عنوان : ( شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز )

نویسندگان: حسین میرزائی , توکل آقایاری , خسرو اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

کلمات کلیدی

شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042291,
author = {میرزائی, حسین and توکل آقایاری and خسرو اکبری},
title = {شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز},
journal = {مطالعات جامعه شناسی},
year = {2014},
volume = {19},
number = {5},
month = {April},
issn = {2251-6514},
pages = {39--55},
numpages = {16},
keywords = {شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
%A میرزائی, حسین
%A توکل آقایاری
%A خسرو اکبری
%J مطالعات جامعه شناسی
%@ 2251-6514
%D 2014

[Download]