جامعه شناسی کاربردی, دوره (25), شماره (56), سال (2014-4) , صفحات (113-123)

عنوان : ( نظام های ارزشی و هویت ملی )

نویسندگان: حسین میرزائی , بابک نظری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط نظام‌های ارزشی با هویت ملی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی91-1390 می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه(2423 نفر) شهر میاندوآب و حجم نمونه 300 نفر بوده است. حجم روش نمونه‌گیری سهمیه ای بوده و از پرسشنامه استاندارد و همچنین محقق ساخته برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه گیری از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و80/0 بر آورد شده است. نظام های ارزشی براساس تقسیم‌بندی ششگانه آلپورت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد به جز ارزشهای اقتصادی، بین دیگر ابعاد نظام ارزشی (به ترتیب ارزش های دینی، علمی، هنری، اجتماعی و سیاسی) رابطه معنادار، مستقیم و مثبت با هویت ملی دانش آموزان وجود دارد. همچنین نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره نشان ‌داد که 20 درصد از تغییرات متغیر وابسته هویت ملی توسط متغیر ارزش های دینی تبیین می‌شود.

کلمات کلیدی

, نظام ارزشی, هویت ملی, ارزش¬های دینی, دانش¬آموزان, میاندوآب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042292,
author = {میرزائی, حسین and بابک نظری},
title = {نظام های ارزشی و هویت ملی},
journal = {جامعه شناسی کاربردی},
year = {2014},
volume = {25},
number = {56},
month = {April},
issn = {2008-5745},
pages = {113--123},
numpages = {10},
keywords = {نظام ارزشی، هویت ملی، ارزش¬های دینی،دانش¬آموزان، میاندوآب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام های ارزشی و هویت ملی
%A میرزائی, حسین
%A بابک نظری
%J جامعه شناسی کاربردی
%@ 2008-5745
%D 2014

[Download]