ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (73-78)

عنوان : ( طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور )

نویسندگان: افشین زینلی , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گشتاور، سرعت و توان به‏ عنوان متغیرهای مکانیکی، تابع عملکرد ماشین هایی که دوران دارند؛ می‌باشند. توانایی اندازه‌گیری این مقادیر در تعیین راندمان ماشین و همچنین کنترل آنی آن ها مؤثر است. در تحقیق حاضر یک سامانه‌ی گشتاورسنج دوار ساخته شد که با قرار دادن حس‌گرهای کرنش سنج، بر روی محور، میزان گشتاور را اندازه می گرفت. در این سامانه، بر اساس قاعده کلی مقاومت کرنش سنج ها، گشتاور به سیگنال های ولتاژ تبدیل می شد. سرانجام ماژول رادیویی، سیگنال های دیجیتالی را به مدار گیرنده رادیویی برای نمایش و ذخیره ارسال می کرد. نتایج ارزیابی استاتیکی و آزمون دینامیکی نشان دهنده صحت انجام کار سامانه گشتاورسنج در شرایط استاتیکی و دینامیکی بود. همچنین، محدوده اندازه‌گیری گشتاور، قدرت تشخیص و میزان صحت به‏ ترتیب 3 تا 700 نیوتن‌متر، 3 نیوتن‌متر و 1 درصد به‌دست آمد.

کلمات کلیدی

کرنش سنج; گشتاور; ماژول فرکانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042297,
author = {زینلی, افشین and فرزاد, عبدالعلی and آق خانی, محمدحسین},
title = {طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۲۹},
pages = {73--78},
numpages = {5},
keywords = {کرنش سنج; گشتاور; ماژول فرکانس رادیویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور
%A زینلی, افشین
%A فرزاد, عبدالعلی
%A آق خانی, محمدحسین
%J ماشین های کشاورزی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۲۹
%D 2014

[Download]