ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (314-323)

عنوان : ( ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی )

نویسندگان: محمد قاسمی , مهدی خجسته پور , محمدحسین اق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی خواص مکانیکی و الکتریکی محصولات کشاورزی نقش مهمی در طراحی تجهیزات و بهینه کردن عملیات پس از برداشت دارند. در میان محصولات کشاورزی، گوجه فرنگی و فرآورده های آن یکی از مهم‌ترین تولیدات صنایع تبدیلی در جهان می‌باشد و روز به روز بر اهمیت اقتصادی آن افزوده می‌شود. با توجه به اهمیت کیفیت و مصارف گوناگون گوجه فرنگی پس از برداشت، ارزیابی خواص مکانیکی شامل نیرو و تغییر شکل گسیختگی و کار انجام گرفته برای ایجاد گسیختگی دو رقم گوجه فرنگی (پتوارلی سی اچ و نیوتن) تحت آزمون نفوذ بر اساس هدایت الکتریکی مورد مطالعه قرار گرفت. خواص نام برده شده در سه سطح زمانی 1، 3 و 5 روز پس از برداشت اندازه گیری شدند. خواص مکانیکی مورد ارزیابی در هر دو رقم با افزایش زمان نگه‌داری در طی آزمون نفوذ کاهش یافت. تأثیر متقابل رقم و زمان بر روی همه پارامتر های مکانیکی بجز تغییر شکل گسیختگی ارقام مورد بررسی در سطح 1% معنی دار شد. هدایت الکتریکی هر دو رقم با افزایش زمان نگهداری کاهش یافت. روابط معنی داری در سطح 1% میان هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی بجز تغییر شکل شکست رقم پتو ارلی سی اچ یافت شد. در میان پارامتر های مکانیکی نیروهای گسیختگی و کار گسیختگی هر دو رقم با هدایت الکتریکی همبستگی داشتند.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, خواص مکانیکی, هدایت الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042300,
author = {قاسمی, محمد and خجسته پور, مهدی and اق خانی, محمدحسین},
title = {ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {314--323},
numpages = {9},
keywords = {گوجه فرنگی، خواص مکانیکی، هدایت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی
%A قاسمی, محمد
%A خجسته پور, مهدی
%A اق خانی, محمدحسین
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2014

[Download]