واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت , 2014-05-21

عنوان : ( رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر )

نویسندگان: حسین میرزائی , مهناز کاتبی , مجتبی میرزائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه موضوعی کلیدی در بسیاری از سوی حوزه های علوم اجتماعی است و به عنوان بحثی مهم در آرای بسیاری از جامعه شناسان جایگاه ویژه ای دارد. نظریات مربوط به توسعه را می توان به دو رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم نمود. در دیدگاه سخت افزاری توسعه بیشترین تاکید دارد بر متغیرهای چون سرمایه گذاری،صادرات،توسعه بخشی خاص و ... است و در رویکرد نرم افزاری بیشترین تاکید بر متغیرهای روانشناختی همچون نیاز به پیشرفت، فرهنگ، دین و... تاکید دارند. دیدگاه جامعه شناسان بیشتر از نوع نرم افزاری است و بیشترین تاکید بر شرایط و متغیرهای فرهنگی و اجتماعی توسعه است. در این میان تئوری وبر در خصوص رابطه دین و توسعه جایگاه ویژه دارد. در تحقیق حاضرکه به روش اسنادی و با تحلیل ثانویه اطلاعات موجود 30 کشور مسیحی، اسلامی، هندو و بودائی صورت گرفت، تلاش شد تا صحت فرضیه وبر در خصوص تاثیر پروتستان بر پیشرفت مورد آزمون مجدد قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که اگرچه در نگاه نخست آمارهای توسعه در کشورهای مسیحی ، مسلمان، بودایی و هندو به نفع جوامع مسیحی است اما شواهد مختلف نشان می دهد که تئوری وبر نیازمند بازنگری جدی است.

کلمات کلیدی

, توسعه, دین, توسعه انسانی, آموزش, امید به زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042301,
author = {میرزائی, حسین and مهناز کاتبی and مجتبی میرزائی},
title = {رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر},
booktitle = {واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه، دین، توسعه انسانی،آموزش،امید به زندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر
%A میرزائی, حسین
%A مهناز کاتبی
%A مجتبی میرزائی
%J واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2014

[Download]