کنفرانس فیزیک ایران بیرجند , 2012-08-25

عنوان : ( بررسی تاثیر اکسیژن خالص، آرگون و هوا در مرحله پخت، بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه های نازک فریت نیکل تهیه شده به روش اسپری پایرولیز )

نویسندگان: هادی عربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق لایه های نازک فریت نیکل به روش اسپری پایرولیز روی زیرلایه شیشه با دمای 400 ساخته شد. خواص ساختاری و مغناطیسی نمونه ها بعد از تکلیس در اتمسفر آرگون، اکسیژن خالص و هوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش اشعه ایکس نشان می دهد که فاز فریت نیکل در هر سه نمونه تشکیل شده است و اندازه بلورک ها برای نمونه ها در اتمسفرهای آرگون، هوا و اکسیژن به ترتیب 13.64، 11.23 و 10.39 نانومتر به دست آمده است. خواص مغناطیسی نمونه با استفاده از مغناطیس سنج نمونه نوسانی اندازه گیری شد. در اتمسفر اکسیژن خالص نسبت به هوا افزایش 9.38%در مغناطش اشباع و کاهش 8.12% در نیروی وادارندگی نمونه در حالت میدان موازی مشاهده شد. رفتار مغناطیس نمونه در اتمسفر آرگون نسبت به هوا در حالت میدان موازی افزایش 8.23% درصدی مغناطش اشباع و کاهش 4.90% وادارندگی را نشان می دهد. بنابراین استفاده از اتمسفر اکسیژن خالص در مرحله نهایی ساخت لایه نازک در کوره باعث نرم شدن خاصیت مغناطیسی در حالت عمود و موازی نمونه با میدان شده است. همچنین استفاده از اتمسفر آرگون نیز باعث نرم شدن رفتار مغناطیسی نمونه لایه نازک در هر دو جهت شده است اگر چه تاثیر ان نسبت به اتمسفر اکسیژن خالص کمتر است.

کلمات کلیدی

, اثر دما , خواص مغناطیسی , فریت نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042304,
author = {عربی, هادی},
title = {بررسی تاثیر اکسیژن خالص، آرگون و هوا در مرحله پخت، بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه های نازک فریت نیکل تهیه شده به روش اسپری پایرولیز},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران بیرجند},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {اثر دما - خواص مغناطیسی - فریت نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اکسیژن خالص، آرگون و هوا در مرحله پخت، بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه های نازک فریت نیکل تهیه شده به روش اسپری پایرولیز
%A عربی, هادی
%J کنفرانس فیزیک ایران بیرجند
%D 2012

[Download]