اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , 2014-02-13

عنوان : ( تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیت های چابکی در شرکت های تولیدی فرش )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سمیه محبی نجم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق، تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت های چابکی شرکت های تولیدکننده فرش می باشد، اطلاعات موردنیاز به روش پیمایشی تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و بصورت مصاحبه با کمک نمونه ای متشکل از 25 نفر مدیران ارشد، کارشناسان و افراد مطلع و آگاه شرکت های تولیدکننده فرش ماشینی در سطح شهر مشهد، جمع آوری شد. این اطلاعات با استفاده از روش های آماری همبستگی، رگرسیون چند گانه و همین طور تحلیل مسیر در محیط نرم افزاری اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق؛ مشخص شد که ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، نگرش تحقیقاتی، فناوری اطلاعات، و کیفیت منابع انسانی بصورت مستقیم، و سه عامل فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، نگرش تحقیقاتی، بصورت غیرمستقیم با واسطه گری راهبردهای چابکی، به عنوان عوامل درون سازمانی (فراهم کننده های چابکی)، و همچنین بازار، نیاز مشتری، و رقابت بصورت غیرمستقیم از طریق تدوین راهبردهای چابکی به عنوان عوامل بیرون سازمانی (محرک های چابکی) بر قابلیت های چابکی شرکت های تولیدکننده فرش تأثیرگذار می باشند.

کلمات کلیدی

, قابلیت های چابکی, عوامل سازمانی, فراهم کننده های چابکی, محرک های چابکی, راهبردهای چابکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042308,
author = {کاظمی, مصطفی and محبی نجم آباد, سمیه},
title = {تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیت های چابکی در شرکت های تولیدی فرش},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری)},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {قابلیت های چابکی- عوامل سازمانی- فراهم کننده های چابکی- محرک های چابکی-راهبردهای چابکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیت های چابکی در شرکت های تولیدی فرش
%A کاظمی, مصطفی
%A محبی نجم آباد, سمیه
%J اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
%D 2014

[Download]