اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , 2014-02-13

عنوان : ( بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت کارآفرینی سرمایه های انسانی جامعه )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سمیه محبی نجم آباد , منصوره روشن نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نظر به اهمیت کارآفرینی در اقتصاد دانش و نقش تعیین کننده آموزش در ارتقاء آن، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت های کارآفرینی سرمایه-های انسانی جامعه تعریف و انجام شده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی مبانی نظری ادبیات موضوع، از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی تحلیلی است، و جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دانشگاه دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی) در سطح مشهد بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری همبستگی، رگرسیون چند گانه و همین طور تحلیل مسیر در محیط نرم افزاری اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق؛ مشخص شد که کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر قابلیت کارآفرینی دانشجویان تأثیر مثبت می گذارد و از بین عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش، ارزش علمی، و کاربردی بودن دروس، تعامل گروهی و مشارکت دانشجویان در مباحث، و در دسترس بودن مدرسان، بر قابلیت کارآفرینی دانشجویان تأثیرگذار می باشند.

کلمات کلیدی

, قابلیت کارآفرینی , عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش , سازمان دانش بنیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042310,
author = {کاظمی, مصطفی and محبی نجم آباد, سمیه and روشن نژاد, منصوره},
title = {بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت کارآفرینی سرمایه های انسانی جامعه},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری)},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {قابلیت کارآفرینی - عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش -سازمان دانش بنیان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت کارآفرینی سرمایه های انسانی جامعه
%A کاظمی, مصطفی
%A محبی نجم آباد, سمیه
%A روشن نژاد, منصوره
%J اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
%D 2014

[Download]