تعلیم و تربیت استثنایی, دوره (14), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (33-42)

عنوان : ( اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان )

نویسندگان: مرضیه کامیابی , سعید تیموری , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان بود. این مطالعه، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون بدون گروه کنترل انجام شد.جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر نارساخوان پایه دوم تا چهارم ابتدایی تمامی مدارس دخترانه تربت جام بود که با استفاده از ملاک های تشخیصی پژوهش که شامل آزمون سنجش خواندن و آزمون حافظه کاری بود 15 نفر به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند. گروه آزمایشی توسط نرم افزار تقویت حافظه کاری به مدت 3 جلسه 41 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند.تایج تحلیل واریانس و t همبسته نشان داد که: تقویت حافظه کاری بر بهبود بازشناسی لغت، افزایش توانایی درک متن و همچنین بهبود حافظه کاری دیداری و شنیداری دانش آموزان نارساخوان تاثیر معنادار داشته است. بنابراین نتیجه گیری شد که تقویت حافظه کاری در بهبود نارساخوانی و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان تاثیر دارد.

کلمات کلیدی

, نارساخوانی, حافظه کاری, آموزش حافظه کاری, اختلال یادگ ری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042319,
author = {مرضیه کامیابی and سعید تیموری and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان},
journal = {تعلیم و تربیت استثنایی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {2},
month = {July},
issn = {1727-3145},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {نارساخوانی، حافظه کاری، آموزش حافظه کاری، اختلال یادگ ری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان
%A مرضیه کامیابی
%A سعید تیموری
%A مشهدی, علی
%J تعلیم و تربیت استثنایی
%@ 1727-3145
%D 2014

[Download]