نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , 2014-02-08

عنوان : ( اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی شهری با استفاده ازََAHP فازی(مورد مطالعه: معاونت عمران شهری اصفهان) )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , محمدعلی چیت ساززاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود وضع موجود در تمامی فعالیتها مستلزم شناسائی عوامل موثر در ارتقای این وضعیت خواهد بود. به علاوه با توجه به محدودیت منابع، لازم است تا اولویتبندی این موارد انجام گیرد تا در زمان مقتضی اقدامات متناسب با آن انجام شود. در این پژوهش سعی شده است با اولویتبندی عوامل بروز تاخیر در پروژههای شهری از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت عمرانی کلانشهر اصفهان، میزان توجهی که لازم است در حوزههای شهری به هر کدام از عوامل تعیین شده در تحقیقات پیشین که سبب عدم ایجاد مدیریت پایدار شهری میگردد، تعیین شود. با توجه به این که در تحقیقات مشابه اولویتبندی عوامل با استفاده از متغیرهای قطعی زبانی انجام گرفته، در این تحقیق تلاش شد تا با در نظر گرفتن دادهها به شکل فازی، عدمقطعیت موجود در بررسی عوامل و تعیین اولویتهای هر کدام از آنها که به واقعیت نزدیکتر میباشد، مد نظر قرار گیرد. در نتایج به دست آمده، مسائلمحیطی دخیل در اجرای پروژههای شهری از جمله بروکراسی طولانی اداری در نهادهای دولتی، اولین عامل تاثیرگذار در تاخیرات این حوزه شناخته شد و در اولویتهای بعدی مشاور و پیمانکاران قرار گرفتند. در انتها تحلیلی بر این نتایج و راهکارهایی در جهت کاهش تاثیرات منفی 3 عامل با بیشترین اولویت از نظر ایجاد تاخیر، ارائه گردیده است که با اصلاح آنها حل مشکلات موجود برای اجرای به موقع پروژهها، طبق برنامه را ممکن میسازد.

کلمات کلیدی

, اولویت بندی, تاخیرات, پروژهای عمرانی شهری, AHP فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042336,
author = {کاظمی, مصطفی and چیت ساززاده, محمدعلی},
title = {اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی شهری با استفاده ازََAHP فازی(مورد مطالعه: معاونت عمران شهری اصفهان)},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اولویت بندی، تاخیرات، پروژهای عمرانی شهری،AHP فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی شهری با استفاده ازََAHP فازی(مورد مطالعه: معاونت عمران شهری اصفهان)
%A کاظمی, مصطفی
%A چیت ساززاده, محمدعلی
%J نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
%D 2014

[Download]