زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (6), شماره (19), سال (2013-4) , صفحات (97-110)

عنوان : ( ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون دار و تأیید آن با استفاده از روشهای ریزپرتابی و اگرواینجکشن )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , مصطفی مطلبی , محمد رضا زمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان موقت یک روش سریع و آسانی است. این روش تحت تاثیر موقعیت ورود تراژن در ژنوم واقع نمی شود. چون این نکته می تواند بیان تراژن را در روش انتقال دائمی تحت تاثیر قرار دهد. بیان موقت به طرق مختلفی مانند اگرواینفیلتراسیون، ریزپرتابی و وکتورهای ویروسی قابل انجام است. بیان موقت مبتنی بر اگروباکتریوم کارایی بالاو قابل قبول در آنالیز بیان تراژن، خاموشی ژن، برهمکنش پاتوژن - میزبان، پروتئین - پروتئین ها، توالی های تنظیمی- فاکتورهای نسخه برداری مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور آنالیز عناصر تنظیمی یک وکتور حامل یک ژن گزارشگر تحت کنترل یک پروموتر رایج مورد نیاز است تا جهت استاندارد نمودن سطح بیان مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف ساخت یک وکتور شاهد بر اساس توالی دو وکتور والدی بنام های pGPTV و pCAMBIA3301 طراحی و انجام شد. وکتور ساخته شده بنام pGCGi دارای یک ژن گزارشگر GUS اینتروندار است که تحت کنترل پروموتر CaMV35S قرار گرفته است. سنجش فعالیت آنزیم بتا-گلوکرونیداز در سلول های اگروباکتریوم عدم بیان پروکاریوتی ژن گزارشگر را تایید نمود. آنالیز عملکرد وکتور pGCGi با استفاده از روش اگرواینجکشن و ریزپرتابی در برگ توتون و بافت اپیدرم پیاز انجام شد. نتایج سنجش هستوشیمیائی GUS نشان داد که وکتور pGCGi قادر است ژن گزارشگر را در سلول های گیاهی بیان نماید و می توان از آن بعنوان شاهد در آزمایشات بیان موقت استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, وکتورهای جفتی, بیان ژن موقت, اگرواینجکشن, روش ریزپرتابی, سنجش فعالیت GUS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042337,
author = {شکوهی فر, فرهاد and مصطفی مطلبی and محمد رضا زمانی},
title = {ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون دار و تأیید آن با استفاده از روشهای ریزپرتابی و اگرواینجکشن},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {19},
month = {April},
issn = {2008-8264},
pages = {97--110},
numpages = {13},
keywords = {وکتورهای جفتی، بیان ژن موقت، اگرواینجکشن، روش ریزپرتابی، سنجش فعالیت GUS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون دار و تأیید آن با استفاده از روشهای ریزپرتابی و اگرواینجکشن
%A شکوهی فر, فرهاد
%A مصطفی مطلبی
%A محمد رضا زمانی
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2013

[Download]