سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری , 2013-12-07

عنوان : ( توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست )

نویسندگان: محمدعلی چیت ساززاده , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , علیرضا قاری قرآن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود وضع موجود مستلزم شناخت عوامل مؤثر در ارتقای این وضعیت خواهد بود. در این پژوهش سعی شده است تا با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل عامل محیطزیست در انتخاب بهینهی روش اجرای فعالیتهای اصلی علاوه بر زمان- هزینه- کیفیت، سرآغازی برای توجه به کلیهی عوامل دخیل در پروژههای شهری و افزایش مطلوبیت نهائی حاصل از این گونه پروژهها ایجاد گردد. در همین راستا با انتخاب یکی از جامعترین پروژههای موجود در کلانشهرهای کشور از حیث وسعت عملیات (احیاء میدان امام علی(ع) اصفهان) و استفاده از یک تیم تصمیم متشکل از خبرگان مدیریت و اجرای پروژه، با اختصاص حداقل دو گزینه برای اجرای هر بخش، امکان مقایسهی این روشها از نظر پارامترهای چهارگانهی فوق و استفاده در تحلیل و موازنههای آینده ارزیابی گردید. در نهایت با استناد به نتایج مطالعات پیشین و نظر کارشناسان، لزوم توجه به اثرات این معیار و حتی عوامل دیگر و مزایای حاصل از آن برای ایجاد توسعهی پایدار شهری که حداکثرسازی رضایت ارکان مختلف جامعه را در پی خواهد داشت، مورد تائید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, مدیریت پروژه, توسعه پایدار, بهبود وضع موجود, موازنه زمان- هزینه- کیفیت- محیطزیست, پروژه عمران شهری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042338,
author = {چیت ساززاده, محمدعلی and کاظمی, مصطفی and پویا, علیرضا and علیرضا قاری قرآن},
title = {توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مدیریت پروژه، توسعه پایدار، بهبود وضع موجود، موازنه زمان- هزینه- کیفیت- محیطزیست، پروژه عمران شهری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست
%A چیت ساززاده, محمدعلی
%A کاظمی, مصطفی
%A پویا, علیرضا
%A علیرضا قاری قرآن
%J سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
%D 2013

[Download]