بهداشت مواد غذائی, دوره (2), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (81-88)

عنوان : ( بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین )

نویسندگان: عبداله جمشیدی , رضا وکیلی , حسام الدین سیفی , جواد حاجی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیر خام یکی از فساد پذیرترین غذاهایی است که پس از دوشش در معرض آلودگیهای محیطی قرار میگیرد. در این بررسی با هدف بررسی نقش عوامل مختلف در افزایش بار میکربی شیر، از شیر خام تولیدی یکصد گاوداری اطراف شهرستان اسفراین به صورت تصادفی در اواسط فصول بهار، تابستان و پاییز 1389 نمونهبرداری گردید. نمونههای شیر در سه مرحله : بلافاصله پس از دوشش، هنگام خروج از دامداری و هنگام تحویل به ایستگاه جمع آوری شیر خام اخذ گردید. نمونه ها از نظر شمارش کلی باکتریایی مورد آزمایش قرار گرفت. جهت تعیین ارتباط بین شمارش کلی باکتریایی با فاکتورهایی که احتمالا در تغییر آن موثر می باشند به وسیله نرم genmod و روند (Logistic regression) پرسش نامهای طراحی گردید. آنالیز آماری با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک انجام شد. به طور کلی در این بررسی عوامل مؤثر در حفظ زنجیره سرما، پیشگیر یکننده از ورم پستان، عوامل م ؤثر SAS افزارآماری در بهداشت ظروف و تجهیزات؛ سن و نژاد و نیز عوامل غیرمستقیم نظیر سطح سواد دامداران و فاصله دامداری از مرکز جمع آوری، با افزایش بار میکربی شیر نشان دادند. با توجه به نتایج این بررسی، جهت کاهش بار میکروبی شیر، حفظ (p<0/ رابطه معنیداری ( 05 زنجیره سرما، ضدعفونی سرپستانک ها پس از دوشش، رعایت بهداشت ظروف و تجهیزات و نیز تجدید نظر در کیفیت آموزش بهداشت دامداران توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, شیرخام, شمارش کلی باکتریایی, اسفراین, عوامل مرتبط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042339,
author = {جمشیدی , عبداله and رضا وکیلی and سیفی, حسام الدین and جواد حاجی زاده},
title = {بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین},
journal = {بهداشت مواد غذائی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-7647},
pages = {81--88},
numpages = {7},
keywords = {شیرخام، شمارش کلی باکتریایی، اسفراین، عوامل مرتبط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین
%A جمشیدی , عبداله
%A رضا وکیلی
%A سیفی, حسام الدین
%A جواد حاجی زاده
%J بهداشت مواد غذائی
%@ 2228-7647
%D 2012

[Download]