مطالعات ترجمه, دوره (11), شماره (43), سال (2013-12) , صفحات (21-32)

عنوان : ( بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) )

نویسندگان: امیرداوود حیدرپور , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد ترجمه را می‎توان آیینه هنجارهای زبانی ادبیات یک فرهنگ دانست. لذا با بررسی تاریخ تقد ترجمه می‌توان از دیدگاه اهالی آن فرهنگ نسبت به زبان و نمود ابعاد مختلف آن در ترجمه آگاه گردید. با توجه به اینگه نقد ترجمه در ایران به رغم اندک پژوهش‎های مستقل دربارله آن به صورت جدی مطرح بوده، پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی بخشی از تاریخ نقد ترجمه در ایران، مبانی سبک شناسی به کار گرفته شده در نقدها را توصیف نماید. نتایج تحلیل نشان می‎دهد که بسیاری از مفاهیمی که در دوره جدید مطالعات ترجمه در حوزه سبک شناسی نقد ترجمه مطرح گردیده، در نقدهای نوشته شده به قلم منتقدان ابرانی پیش از انقلاب اسلامی به کار گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, تاریخ پژوهی, نقد ترجمه, سبک شناسی, مطالعات ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042343,
author = {حیدرپور, امیرداوود and هاشمی, محمدرضا},
title = {بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1320-1357)},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2013},
volume = {11},
number = {43},
month = {December},
issn = {1735-0212},
pages = {21--32},
numpages = {11},
keywords = {تاریخ پژوهی، نقد ترجمه، سبک شناسی، مطالعات ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1320-1357)
%A حیدرپور, امیرداوود
%A هاشمی, محمدرضا
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2013

[Download]