مکانیزاسیون کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (35-44)

عنوان : ( شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ )

نویسندگان: سعیده فیاضی , محمدحسین عباسپور فرد , سید امیرحسن منجمی , حسن صدرنیا , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ارزش اقتصادی متفاوت ارقام برنج، گزارشات نشان دهنده این هستند که احتمال اختلاط ارقام مختلف در بازار وجوددارد. استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر و ابزارهای هوش مصنوعی برای طبقه بندی ارقام برنج، روشی است که می تواند دقت فرآیند طبقه بندی را در کاربردهای واقعی افزایش دهد. در این مطالعه چند گروه ویژگی بافتی از تصاویر دانه ها بررسی شدند تاکارآیی آنها در شناسایی سه رقم برنج ایرانی (طارم، فجر، شیرودی) در نمونه های مخلوط این سه رقم ارزیابی شود. در مجموع 666 تصویر از دانه های برنج ( 222 تصویر از هر واریته) در شرایط نورپردازی ثابت گرفته شد و 41 ویژگی بافتی از ماتریسهای سطوح خاکستری، هم وقوعی و الگوی دودویی محلی مربوط به تصاویر مقیاس خاکستری دانه ها استخراج شد. روشهای ضریب فیشر،تحلیل اجزای اصلی، و ترکیبی از این دو روش برای انتخاب ویژگی های با تأثیر دسته بندی بالا به کار برده شدند. برای دسته بندی به ترتیب برای سه رقم ، LVQ استفاده شد. دقت دسته بندی 4 LVQ نمونه های برنج در سه دسته ی مختلف از شبکه ی عصبی 4،96/ 97 درصد، ماتریس هم وقوعی 23 / 100 ،97 و 83 / فجر، شیرودی وطارم با استفاده از ویژگیهای ماتریسر سطوح خاکستری 9697 و / 97 و 100 درصد، و با استفاده از کلیه ی ویژگی های ماتریس ها 67 ،100 / 100 و 100 درصد، ماتریس الگوی دودویی محلی 50 ،100100 درصد بود. این نتایج نشان می دهند که پردازش تصویر ابزاری مناسبی برای شناسایی ارقام مختلف برنج است. اگر چه استفاده ازکلیه ی ویژگیها منجر به خطای دسته بندی کمتری شده است، ولی ویژگی های بافتی هر یک از ماتریس های تصویر نیز به تنهایی دقت مطلوبی در تفکیک ارقام مورد مطالعه داشتند.

کلمات کلیدی

, برنج, پردازش تصویر, شبکه عصبی, ویژگی های بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042349,
author = {فیاضی, سعیده and عباسپور فرد, محمدحسین and سید امیرحسن منجمی and صدرنیا, حسن and روحانی, عباس},
title = {شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ},
journal = {مکانیزاسیون کشاورزی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-126X},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {برنج، پردازش تصویر، شبکه عصبی، ویژگی های بافتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ
%A فیاضی, سعیده
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A سید امیرحسن منجمی
%A صدرنیا, حسن
%A روحانی, عباس
%J مکانیزاسیون کشاورزی
%@ 2383-126X
%D 2013

[Download]