مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (75-108)

عنوان : ( گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان )

نویسندگان: سیدمحمدرضا عادل , آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش فرهنگی، تحلیل مسئلة شکل گیری هویت های سیاسی در موقعیت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است. مکان تحلیل پژوهش حاضر یک آموزشگاه زبان بود و متغیرها کتاب های درسی، شش معلم و شش زبان آموز بودند. چارچوب نظری مورداستفاده، مکتب ساختگرایی و به ویژه گفتگوگرایی باختین بود و در جمع آوری داده ها، روش پژوهش قوم شناختی را به کار بردیم. نتایج تحلیل محتوای داده های کتاب های درسی، معلمان و زبان آموزان، وجود و شکل گیری هویت های سیاسی را نشان داد. نتایج در ارتباط با موقعیت آموزش زبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و برخی از پیشنهادهای آموزشی نیز ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, شکل گیری هویت های سیاسی, گفتگوگرایی, آموزشگاه های زبان, کتاب های درسی, زبان-آموزان, معلمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042356,
author = {سیدمحمدرضا عادل and حسینی فاطمی, آذر and پیش قدم, رضا},
title = {گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2013},
volume = {46},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {75--108},
numpages = {33},
keywords = {شکل گیری هویت های سیاسی، گفتگوگرایی، آموزشگاه های زبان، کتاب های درسی، زبان-آموزان، معلمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان
%A سیدمحمدرضا عادل
%A حسینی فاطمی, آذر
%A پیش قدم, رضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2013

[Download]