زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (5), سال (2014-3) , صفحات (105-115)

عنوان : ( بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی )

نویسندگان: احسان محسنی فرد , محمد فارسی , قاسم حسینی سالکده , امین میرشمسی کاخکی , مریم شهبازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

MicroRNA (miRNA)ها در بسیاری از فرایندهای مرتبط با تکثیر، رشد و نمو و پاسخ گیاه به تنش های زنده و غیرزنده نقش دارند. فاکتورهای رونویسی SPL که توسط miRNAها کنترل می شوند، اختصاصی گیاهان بوده و در بسیاری از فرایندهای مرتبط با نمو بافت، پاسخ به تنش های زنده و غیرزنده و تحریک و فعال سازی سایر فاکتورهای رونویسی و پروتئین های غشایی نقش دارند. در این تحقیق miRNAهای کنترل کننده تنظیم بیان فاکتورهای رونویسی SPL در برنج مشخص شدند. سپس تغییر بیان این miRNAها با استفاده از روش qRT-PCR و آغازگرهای Stem-Loop مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که در اندام هوایی در شرایط خشکی نسبت به نرمال، بیان miR529 کاهش و بیان miR535 افزایش یافته است؛ اما تغیر بیان معنی داری برای miR156 مشاهده نشد. در ریشه نیز miR535 افزایش بیان نشان داد؛ اما، miR529 و miR156 تغییر بیان معنی داری را در ریشه نشان ندادند. با وجود اینکه هر سه این miRNAها در کنترل ژن های یکسانی نقش دارند، واکنش متفاوت آنها در مواجهه با تنش خشکی نشان دهنده گستردگی شبکه های تنظیمی گیاه در برابر تغییر شرایط محیطی است. با توجه به نتایج می توان این گونه بیان کرد که miR156 و miR529 نسبت به miR535 نقش مهم تری را در تنظیم فرایندهای نموی و گلدهی با کنترل فاکتورهای رونویسی SPL دارند؛ در صورتی که miR535 و miR529 و به نسبت کمتر miR156 مسئول تنظیم بیان فاکتورهای رونویسیSPL در برابر تنش می باشند.

کلمات کلیدی

, qRT-PCR , miRNA , برنج, تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042357,
author = {محسنی فرد, احسان and فارسی, محمد and قاسم حسینی سالکده and میرشمسی کاخکی, امین and مریم شهبازی},
title = {بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی},
journal = {زیست فناوری گیاهان زراعی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {5},
month = {March},
issn = {2252-0783},
pages = {105--115},
numpages = {10},
keywords = {qRT-PCR ،miRNA ، برنج، تنش خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی
%A محسنی فرد, احسان
%A فارسی, محمد
%A قاسم حسینی سالکده
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A مریم شهبازی
%J زیست فناوری گیاهان زراعی
%@ 2252-0783
%D 2014

[Download]