پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (43-64)

عنوان : ( مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی )

نویسندگان: سارا ساری , مسعود خوش سلیقه , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مترجم پردازش کننده متن مبدا و تولید کننده متن مقصد در ارتباطات چند زبانه و چند فرهنگی می باشد، و بدین جهت، پژوهشـگران همواره به موضوع بررسی رفتار و کنش مترجمان به هنگام ترجمه علاقه مند می باشند. در این زمینه، تحقیقات تجربی زیادی در سطح بین الملل از جنبه های مختلفی صورت گرفته است که یکی از آن ها بررسی فرایندهای ترجمه در مترجمان تازه کار است. اما با توجه به نوپا بودن مطالعات ترجمه در ایران، در این زمینه پژوهش های اندکی انجام شده است. در این پژوهش، به توصیف فرایند ترجمه متنی توضیحی از انگلیسی به فارسی توسط گروهی از مترجمان تازه کار ایرانی پرداخته شد. با توجه به اهمیت چند وجهی کردن جمع آوری و تحلیل داده ها، از سه شیوه فکرگویی، مشاهده، و مصاحبه مرورنگر در بررسی فرایند ترجمه هشت مترجم تازه کار استفاده شد. فرایندهای شرکت کنندگان با استفاده از روش تحلیل نظریه داده بنیاد، رمزگذاری و دسته بندی شده، و در چهار مرحله برنامه ریزی، درک، انتقال و کنترل و در سه سطح بلاغی، مفهومی، و زبانی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، مشخص شد که مترجمان تازه کار شرکت کننده، در فرایند ترجمه در هر چهار مرحله بیشترین توجه را به سطح زبانی اختصاص دادند.

کلمات کلیدی

, مطالعات توصیفی ترجمه, فرایند ترجمه, انگلیسی به فارسی, مترجم تازه کار, فکرگویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042358,
author = {ساری, سارا and خوش سلیقه, مسعود and هاشمی, محمدرضا},
title = {مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2588-4123},
pages = {43--64},
numpages = {21},
keywords = {مطالعات توصیفی ترجمه، فرایند ترجمه، انگلیسی به فارسی، مترجم تازه کار، فکرگویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی
%A ساری, سارا
%A خوش سلیقه, مسعود
%A هاشمی, محمدرضا
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2013

[Download]