اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( بررسی اثر شفافیت اطلاعات بانک مرکزی بر نرخ تورم در ایران )

نویسندگان: لیلی حسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت بانکداری در تمام دنیا به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نیروی محرک نظام اقتصادی، مطرح بوده است. شفاافیت ، الاف رسانی و پاسخگویی بانک مرکزی، ابزاری کلیدی در سیاست های پولی لای سالهای اخیر بوده و حفاکی از نن اسفت کفه سیاسفت های پنهان کاری و عدم الا رسانی به مردم در رابطه با تصمیمات پولی بانک مرکزی به عدم کارایی سیاست های پولی منجر می 0931 پرداختفه – گردد. در این مطالعه به بررسی اثر شاافیت الا عات بانک مرکزی بر نرخ تورم در ایران لافی سفاه هفای 0931 شده است. داده های تحقیق اسنادی و از سایت بانک مرکزی گردنوری گردید. تخمین داده ها با استااده از دو روش اقتصاد سنجی OLS و GMM صورت پذیرفت. نتایج نشان داد شاافیت الا عات بانک مرکزی ابفزاری بیفیار مهفه هفت هفدایت انتظفارات عمومی بر تورم است که سبب کنتره تورم خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد بانک مرکزی ج.ا.ا به مدیریت انتظارات هت هدفمند نمودن نرخ تورم اهمیت بیشتری دهد و با کاهش نرخ تورم فعلی از افزایش نن در نینده لوگیری نماید. واژه های

کلمات کلیدی

, بانک مرکزی, شاافیت, نرخ تورم, روش اقصاد سنجی OLS و GMM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042375,
author = {لیلی حسنی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {بررسی اثر شفافیت اطلاعات بانک مرکزی بر نرخ تورم در ایران},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بانک مرکزی، شاافیت، نرخ تورم، روش اقصاد سنجی OLS و GMM .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شفافیت اطلاعات بانک مرکزی بر نرخ تورم در ایران
%A لیلی حسنی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]