تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2013-12) , صفحات (131-159)

عنوان : ( بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات( )

نویسندگان: زهرا رضایی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , علی کیانی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت بخش باغبانی دراقتصاد کشور از جهت تولید و مزیت نسبی، نیاز به توجه و تمرکز بیشتر و انجام سیاست­ های حمایتی اصولی منجر به تقویت و پایداری جایگاه بخش باغبانی در ایران و جهان می‌گردد. دراین مطالعه به­ طور خاص و هدفمند به بررسی میزان تاثیر حمایت از تولیدکننده با استفاده از شاخص حمایت از تولیدکننده و نیز تاثیر این شاخص بر متغیرهای مهمی مثل ریسک درآمدی و هزینه‌های تولید در این بخش پرداخته شد. شاخص حمایت از تولیدکننده در دوره­ ی زمانی 1389-1368، برای محصولات منتخب باغی(سیب، خرما، مرکبات و پسته) محاسبه و اثر این شاخص بر ریسک درآمدی با استفاده از معیار ccv بررسی شدو نتایج نشان داد که به­ طور متوسط حمایت­ها توانسته‌اند ریسک درآمدی را برای محصولات خرما، پسته، سیب و مرکبات به ­ترتیب 5، 52/0، 5/11 و 06/31% کاهش دهند. تاثیر حمایت­ها بر هزینه­ ی تولید نیز با برآورد تابع هزینه­ ی تولید محصولات و محاسبه­ ی کشش ریسک درآمدی و در نظر گرفتن تاثیر حمایت­ها بر ریسک درآمدی به­ دست آمده و نتایج نشان می‌دهد که هزینه­ ی تولید خرما، پسته، سیب و خرما به­ ترتیب 4/0، 0، 04/0 و 05/0 کاهش پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

ریسک درآمدی؛ سیاست های حمایتی؛ محصولات باغی؛ هزینه تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042376,
author = {رضایی, زهرا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمدی, حسین and علی کیانی راد},
title = {بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات(},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-6407},
pages = {131--159},
numpages = {28},
keywords = {ریسک درآمدی؛ سیاست های حمایتی؛ محصولات باغی؛ هزینه تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات(
%A رضایی, زهرا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمدی, حسین
%A علی کیانی راد
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2013

[Download]