زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (22-39)

عنوان : ( تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری ﻛﺸﺖ ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮد ﮔﺎوی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه زﻋﻔﺮان (.Crocus sativus L)، آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﻲ 2 ﺳﺎل زراﻋﻲ 1390-1391 و 1391-1392 در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ 4 ﺳﻄﺢ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری (ﺷﺎﻣﻞ ﮔ ﺮوهﻫﺎی وزنی 7/1 -9 و 5/1 – 7 ،3/1 – 5 ،1/1 – 3 گرم) و 4 سطح کود گاوی (60 و 40 ،20 ،0 تن در هکتار) و در سه تکرار اجرا گردید. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﻪ زﻋﻔﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداری ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری و ﻛﻮد ﮔﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﮔﺎوی ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺶ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری ﺑﺎ ﮔﺮوه وزﻧﻲ 7/1-9 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 60 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﮔﺎوی، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﻨﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ (510 ﺑﻨﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﻪ (1044 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) را ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎل اول ﻛﺸﺖ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی (در ﻫﺮ 4 ﮔﺮوه وزﻧﻲ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده اﻣﺎ ﺑﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ وزن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ از وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری، ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻞ زﻋﻔﺮان در ﺳﺎل اول ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻨﻪ ﻫﺎی ﻛﺸﺖ ﺷﺪه، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻞ در ﺳﺎل اول ﻛﺸﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﮔﻞ و ﻛﻼﻟﻪ زﻋﻔﺮان در ﺳﺎل دوم ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻨﻲدار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری، ﻛﻮد ﮔﺎوی و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﮔﺎوی ﺑﻮد، ﺑﻪﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدری و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﮔﺎوی ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎل اول ﻛﺸﺖ زﻋﻔﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻞ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎدری درﺷﺖ و ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﮔﺎوی در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, اندازه بنه, بنه دختری, کود دامی, عملکرد کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042378,
author = {حسن زاده اوّل, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and بنایان اول, محمد and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2383-1529},
pages = {22--39},
numpages = {17},
keywords = {اندازه بنه،بنه دختری، کود دامی، عملکرد کلاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بنایان اول, محمد
%A خراسانی, رضا
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2013

[Download]