اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (28), سال (2013-9) , صفحات (17-26)

عنوان : ( ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زن )

نویسندگان: پریسا ضیائی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت جنسی، به عنوان یکی از اساسی ترین ابعاد زندگی انسان مطرح است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان طرحواره های شناختی فعال شونده در حین رابطه ی جنسی، افکار خودآیند منفی و محتوای این افکار با کنش جنسی دانشجویان متاهل زن بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر رگرسیون، 125 نفر از دانشجویان متاهل زن دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر شاخص عملکرد جنسی، برانگیختگی طرحواره های شناختی در بافت جنسی و پرسشنامه ی سبک های جنسی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد طرحواره های شناختی فعال شونده و افکار خودآیند منفی با کنشی جنسی، افکار خودآیند سواستفاده ی جنسی، فقدان افکار تحریک کننده و فقدان تصویر تن مطلوب با کنشی جنسی در زنان متاهل، همبستگی منفی معناداری داشت. نتایج این پژوهش نشان داد کنشی جنسی توسط متغیرهای افکار خودآیند منفی و طرحواره های شناختی، پیش بینی می شود. این یافته ها بیان می کند که طرحواره های شناختی و افکارخودآیند منفی از متغیرهای تاثیرگذار بر کنشی جنسی زنان متاهل است.

کلمات کلیدی

, کنش وری جنسی, طرحواره های شناختی, افکار خودآیندمنفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042384,
author = {ضیائی, پریسا and سپهری شاملو, زهره and مشهدی, علی},
title = {ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زن},
journal = {اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {28},
month = {September},
issn = {2008-0824},
pages = {17--26},
numpages = {9},
keywords = {کنش وری جنسی، طرحواره های شناختی، افکار خودآیندمنفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زن
%A ضیائی, پریسا
%A سپهری شاملو, زهره
%A مشهدی, علی
%J اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی
%@ 2008-0824
%D 2013

[Download]