مدیریت اطلاعات سلامت, دوره (11), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (4-16)

عنوان : ( تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد ) : مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اراک ) )

نویسندگان: عباس ملکی , سیدمجتبی سجادی , بابک رضائی خبوشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اورژانس محلی برای ارایه‌ی خدمات درمانی به بیماران است که رابطه‌ی نزدیکی برای بهبود و نجات زندگی انسان‌ها دارد. هدف کلی تحقیق استفاده از شبیه‌سازی و جریان بهبود یافته‌ی فرایند درمان، برای ارایه‌ی طراحی مناسبی از فضا، منابع و هزینه‌ها در بخش اورژانس و بهبود شاخص‌های عملکردی آن بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توسعه‌‏ای کاربردی، مقطعی یک ماهه بر روی بیماران اورژانس بیمارستان اراک در سال 1391 انجام شده است و اطلاعات از طریق مشاهده و پرسش‌نامه منطبق بر فرم وزارت بهداشت جمع‌‏آوری شده است. روایی آن از لحاظ محتوا صوری و پایایی آن با Alpha Cronbach برابر 93 درصد تعیین شده است. روش نمونه‌گیری هدفدار، غیر احتمالی بدون نمونه‌‏گیری اولیه به تعداد 7035 نفر می‌باشد. تجزیه وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Easy Fit و شبیه‌سازی مدل با نرم‌‏افزار Arena انجام شده است. یافته‌ها: در این پژوهش چهار سناریوی مختلف در نرم‌افزار Arena شبیه‌سازی شده ‏است که نتایج آن‌ها به صورت کمی و مقایسه‌‏ای با توجه به شاخص‌های عملکردی ارایه شده ‏است. سناریوی یک به‌عنوان مدل اولیه در نظر گرفته شده است که شاخص هزینه‌ی آن درحدود 44 میلیون واحد پول و درصد رسیدگی در بخش احیا 37 درصد می‌باشد و باتوجه به این یافته‌ها سه سناریوی دیگر طراحی و اجرا شده ‏است. نتیجه‌‏گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مدل بهبود یافته نسبت به مدل قبلی اورژانس، سبب طبقه‌‏بندی مناسب جریان کار و بهبود شاخص‌های عملکردی در اورژانس می‌شود. هم‌چنین با تغییر تعداد منابع و تخت‌ها به‌طور مناسب می‌توان ارایه‌ی خدمات به بیماران و نارضایتی‌های آن‌ها را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

شبیه‌سازی کامپیوتری؛ بخش اورژانس؛ درمان Explanation and Improvement Performance Indicators of the Emergency System Using Discrete Event Simulation (Case Study: Arak Imam Khomeini Hospital
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042388,
author = {عباس ملکی and سیدمجتبی سجادی and رضائی خبوشان, بابک},
title = {تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد ) : مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اراک )},
journal = {مدیریت اطلاعات سلامت},
year = {2014},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-7853},
pages = {4--16},
numpages = {12},
keywords = {شبیه‌سازی کامپیوتری؛ بخش اورژانس؛ درمان Explanation and Improvement Performance Indicators of the Emergency System Using Discrete Event Simulation (Case Study: Arak Imam Khomeini Hospital},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد ) : مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اراک )
%A عباس ملکی
%A سیدمجتبی سجادی
%A رضائی خبوشان, بابک
%J مدیریت اطلاعات سلامت
%@ 1735-7853
%D 2014

[Download]