جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (1), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (71-93)

عنوان : ( بررسی کیفیت زندگی زنان در چارچوب خانواده )

نویسندگان: حسین میرزائی , توکل آقایاری , مهناز کاتبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و کیفیت زندگی زنان متاهل می باشد. از آنجائیکه زنان بیش از نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند، رفع نیازها و مشکلات آنها و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت زندگی آنها، از عمده ترین مسائل کشورها است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و جامعه آماری مورد بررسی کلیه زنان متاهل شهر تبریز می باشد که 384 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده هااز پرسشنامه استاندارد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین شاخص کل کیفیت زندگی زنان مورد مطالعه در یک طیف (100- 0) 56 درصد می باشد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار کیفیت زندگی بهتری دارند و هرچه میزان تحصیلات زن و درآمد و تحصیلات شوهر در خانواده افزایش یابد سطح کیفیت زندگی زنان نیز افزایش می یابد. بین میزان درآمد زن، تعداد افراد خانواده، تعداد سال های زندگی مشترک و نوع شغل شوهر با کیفیت زندگی زنان، رابطه معنی داری دیده نشد

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, زن, خانواده, تحصیلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042393,
author = {میرزائی, حسین and توکل آقایاری and مهناز کاتبی},
title = {بررسی کیفیت زندگی زنان در چارچوب خانواده},
journal = {جامعه شناسی نهادهای اجتماعی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-0395},
pages = {71--93},
numpages = {22},
keywords = {کیفیت زندگی، زن، خانواده، تحصیلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت زندگی زنان در چارچوب خانواده
%A میرزائی, حسین
%A توکل آقایاری
%A مهناز کاتبی
%J جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
%@ 2383-0395
%D 2014

[Download]