بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (42-50)

عنوان : ( بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی )

نویسندگان: امیرعلی صادقی , کیومرث بخش کلارستاقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ختمی (Altheae officinalis L.)، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش بر اساس ترکیبی از سه سطح کاربرد ورمی کمپوست (صفر، پنج و 10 تن در هکتار) و پنج سطح کاربرد کود شیمیایی (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد مصرف متداول (معادل 200 کیلوگرم کود اوره در هکتار)) تعیین شدند. نتایج نشان داد که اعمال کود ورمی کمپوست نقش معنی داری در افزایش سطح برگ، وزن گل در بوته و عملکرد دانه گل ختمی داشت. به طوریکه کاربرد 10 تن در هکتار ورمی کمپوست، وزن گل در بوته و عملکرد دانه گل ختمی به ترتیب تا بیش از دو و سه برابر افزایش یافت. همچنین کاربرد کود اوره نیز در افزایش معنی دار وزن گل، عملکرد دانه، موسیلاژ و روغن ختمی موثر بود. با این وجود اثرات متقابل ورمی کمپوست × کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گل ختمی معنی دار نبود. به نظر می‌رسد که در شرایط عدم مصرف کود شیمیایی اوره، کاربرد ورمی کمپوست بتواند نقش موثری در افزایش عملکرد گل ختمی داشته باشد و از این رو بتواند در کاهش مشکلات ناشی از مصرف زیاد کود شیمیایی مفید باشد.

کلمات کلیدی

, سطح برگ, عملکرد روغن, عملکرد موسیلاژ, گیاه دارویی, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042401,
author = {صادقی, امیرعلی and کیومرث بخش کلارستاقی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {42--50},
numpages = {8},
keywords = {سطح برگ، عملکرد روغن، عملکرد موسیلاژ، گیاه دارویی، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی
%A صادقی, امیرعلی
%A کیومرث بخش کلارستاقی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]